Login · Register
July 05 2020 09:13:23
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti
TÍM SOFA
- Eldhwen
-Eldhwen - cesta sebapoznania
-Oracle Crown
Andrea Nedbalova
-VeryVery- art
Pravdivá cesta šťastia
-massage Anna
-Lady Mystical-[email protected]
www.psycho-hygiena.eu
ozcesta 


s láskou vyrábané mydlové kytice a keramika.Pre viac info klikni na obrázok facebook-like-icon-page-share-icon-logo-like-button-sharethis-text-png-clip-art

Továren na štastie
90447026-3218129014905639-980936016049209344-n

NEVRACAJ SA K MUŽOVI, KTORÝ TI UBLÍŽIL, AJ KEĎ HO STÁLE ĽÚBIŠ
Drahá, ja viem, že ho ľú­biš. Viem, že ste spolu dlho a boli ste spolu šťastní. No ub­lí­žil ti viac, než kto­koľ­vek iný. Zra­dil tvoju dô­veru, na­hne­val ťa a po­ní­žil. Hoci ne­viem čo sa stalo, viem, že ťa to zra­nilo. Ni­kdy si ne­ča­kala, že to urobí, pre­tože si mu dô­ve­ro­vala. Po­zná ťa naj­lep­šie zo všet­kých a aj tak si k tebe do­vo­lil veci, ktoré by si iní ne­do­vo­lili.

V tomto ob­dobí mu­síš byť silná. Psy­chicky silná, aby si sa k nemu ne­vrá­tila. Ne­mô­žeš sa len tak vrá­tiť k mu­žovi, ktorý ti ub­lí­žil. Je to akoby si sa vrá­tila k nie­komu o kom vieš, že ťa už ni­kdy ľú­biť ne­bude. Presne tak to cíti. Ne­ľúbi ťa, pre­tože ťa zlo­mil.zdroj: Photo by Bru­nel John­son on Unsp­lash.com
Láska je mocná, no má tenkú hra­nicu. Mu­síš ve­dieť kedy od­ísť navždy, kedy zo­stať a od­pus­tiť.

A už vô­bec sa k nemu ne­mô­žeš vrá­tiť, ak sa ne­snaží. Po­ve­dala si, že s ním kon­číš. Cí­tila si, že sa tvoje srdce trhá vo dvoje, no aj tak si to uro­bila. Uro­bila si me­dzi vami ko­niec a tým pá­dom si ne­do­vo­lila, aby ťa zni­čil ešte viac. Ne­po­ve­dal nič, len my­kol ra­me­nom. Žiadna re­ak­cia, žiadne reči ani emó­cie.

Ne­bo­juje o teba, no na­priek tomu ho stále ľú­biš. Bolo pre teba ťažké ho opus­tiť, no ešte ťaž­šie je ne­vrá­tiť sa.

Preto ti pí­šem, aby si bola silná a dr­žala sa. Chcela by si sa znovu pria­te­liť s tvo­jou pria­teľ­kou, aj keď vieš, že uro­bila niečo, čo jej ne­od­pus­tíš? Ja si mys­lím, že nie.

V tomto prí­pade urob to isté. Ne­choď na miesta, kde ste cho­dili spolu. Ne­po­čú­vaj pes­ničky, ktoré boli vaše. Ne­rob nič, čo by ti ho mohlo pri­po­me­núť (aj tak to raz za čas príde).

Po svete chodí veľa mu­žov, ktorí hľa­dajú práve teba. Ženu, ktorá vie čo chce. Ktorá vie čo je správne a čo ne­správne. Ktorá vie, že nie je do­ko­nalá. Ktorá je sku­točná a ne­pret­va­ruje sa. Tak za­budni na muža, ktorý ti ub­lí­žil a hľa­daj ta­kého, ktorý si tvoju lásku na­ozaj za­slúži. /odzadu.skRadkaB
Komentáre
#1 | rara dňa June 28 2019 18:33:45
#2 | rara dňa June 28 2019 18:33:56
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.