Login · Register
August 14 2020 14:15:29
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti
TÍM SOFA
- Eldhwen
-Eldhwen - cesta sebapoznania
-Oracle Crown
Andrea Nedbalova
-VeryVery- art
Pravdivá cesta šťastia
-massage Anna
-Lady Mystical-[email protected]
www.psycho-hygiena.eu
ozcesta 


s láskou vyrábané mydlové kytice a keramika.Pre viac info klikni na obrázok facebook-like-icon-page-share-icon-logo-like-button-sharethis-text-png-clip-art

Továren na štastie
90447026-3218129014905639-980936016049209344-n

deò v ktorý sa sa narodil/a
Co o nás vypovídá a co pro nás znamená, poøadí dne v mìsíci, kdy jsme se narodili.


1. den narození: Nezávislost
Silná individualita, která potøebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, prùbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevìdomý, touha prosadit se. Nerad se podøizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovnìž vyžaduje svobodu a prostor. Životní smìr je často vede cestami, kde jsou nuceni spoléhat sami na sebe a tím docílit poznání a radosti z dosaženého cíle. Jsou neobyčejnì tvùrčí, kreativní. Své zámìry usilovnì sledují, jsou schopni inspirovat a motivovat ostatní. Nejlépe jim vyhovuje práce, kde mohou uplatnit svoji samostatnost, smysl pro komunikaci (a to i psanou formou), øídící schopnosti. Ke svým blízkým se chovají ochranitelsky a velkoryse, ale vždy si potøebují ponechat prostor. Vždy máme na vybranou, budeme-li uplatòovat slabé či silné stránky své povahy. Negativní 1 se projevuje jako sobecká, egocentrická. Tito lidé jsou zahledìni do sebe, mluví jen o sobì a svých problémech. Dokáží být velmi žárliví, pyšní a panovační.
Známé osobnosti narozené 1. dne: Karel Kachyòa, Daniel Hùlka, Radovan Lukavský, Milan Kundera, Woody Allen, Jimmy Carter, Morgan Freeman, Clark Gable, Kvìta Fialová, Marta Kubišová, Jaroslava Kretschmerová, Marie Majerová, princezna Diana, Marilyn Monroe, Karen Mulder, Aishwarya Rai

2. den narození: Spolupráce
Lidé narození pod touto vibrací jsou vysoce intuitivní, laskaví, mírní, velmi citliví a ochotni ke spolupráci. S každým dobøe vycházejí, upøednostòují zájmy druhých pøed svými vlastními. Je snadné je citovì ranit. Jsou starostliví, umí se vcítit do problému druhých a mají schopnost urovnávat spory. Jsou umìlecky nadaní, nejčastìji se objevuje hudební talent. Svùj pøirozený soucit a vcítìní se do problémù druhých často využívají v léčitelství, zdravotnictví, vynikající terapeuti, uplatnìní mohou najít i v sociálních službách, výborní obchodníci a diplomaté. Dvojka oplývá zvláštním kouzlem, výrazné charisma a éteričnost. Pokud se takový človìk nechá ovlivnit negativní stránkou dvojky jako čísla dne, bývá velmi nerozhodný, emocionální. Nelibují si v samotì a v lásce se mohou vyznačovat až majetnicky. Mohou ostatní emocionálnì vydírat, manipulovat, jsou hádaví a hysteričtí.
Známé osobnosti narozené 2. dne: Yvonne Pøenosilová, Iva Hercíková, Vìra Chytilová, Farah Fawcetová, Christy Turlington, Britney Spears, Bedøich Smetana, Petr Janda, Miloš Macourek, Ladislav Potmìšil, Mahátma Gándhí, Michail Gorbačov

3. den narození: Kamarádství
Pod vlivem této vibrace mùžeme najít lidi mentálnì zdatné, optimistické, pøímočaré, inteligentní. Projevují se originálním zpùsobem myšlení, spoustou nových nápadù, jsou nadaní pro práci v týmu. Rychle navazují kontakty, jsou velmi komunikativní, rádi vymìòují své myšlenky a nápady, vynikající vyjadøovací schopnosti. Tìmto lidem je cizí nečinnost, jsou neustále v pohybu, jsou rádi støedem pozornosti a také je ve společnosti nepøehlédnete (obzvláštì pokud je v datu pøítomna pìtka). Jsou schopni pracovat na více projektech najednou. Vìtšinou se vyskytuje vztah k umìní, umìlecký talent. Lidé pod vlivem čísla tøi jsou velmi pøitažliví, mají osobní kouzlo a šarm. Milují cestování, rádi poznávají a studují, hledají nové informace. Ve vztahu potøebují jistou míru nezávislosti. Pokud se projeví negativní vliv tohoto čísla, jsou to lidé nervní, hyperkritičtí, plni výčitek, manipulativní, mohou trpìt depresivními stavy a snadno podlehnou vlivu ostatních, mìní své názory. Uplatní se v oblastech, kde mohou využít svoji schopnost komunikace, práce s lidmi, tvùrčí potenciál.
Známé osobnosti narozené 3. dne: Milan Lasica, Waldemar Matuška, Ludvík Ráža, Leoš Janáček, Franz Kafka, Tomáš Baťa, Mel Gibson, Eddie Murphy, Tom Cruise, James Brown, Jiøina Bohdalová, Klára Vytisková, Jana Švandová, Eva Jurinová, Olga Scheinpflugová, Roseanne, Maria Callasová, Josephine Bakerová

4. den narození: Stabilita
Lidé narození 4. dne jsou velmi praktičtí, zruční, fyzicky zdatní. Projevují se jako houževnatí, odpovìdní, konzervativní, stojící pevnì nohama na zemi. Vše si umí dobøe zorganizovat, potøebují vidìt reálné výsledky za svým úsilím, vytrvale sledují své cíle. Pevný øád a pravidla jim dávají pocit jistoty. Pro svùj vnitøní klid potøebují stabilní zázemí. Nelibují si pøíliš ve zmìnách, narušují jejich duševní klid. Metodický pøístup je jim vlastní, nikdy nic nepodniknou bez dùkladného promyšlení vìci. Tito lidé v sobì mívají vrozenou nejistotu, pøestože pùsobí navenek velmi sebejistì, zakrývají svoji citlivost. V partnerských vztazích jsou velmi spolehliví, zodpovìdní, chápající a soucitní, štìdøí. Partneøi, kteøí vás podpoøí, kdykoliv to budete potøebovat. Fyzicky vášnivý, stálý a tolerantní. Mohou být velmi nadaní, ale pøesto si nevìøí. Tento nedostatek sebedùvìry je mùže vést k hromadìní hmotného bohatství a majetku. Vybírají si povolání, v nichž manipulují s penìzi, banky a finanční úøady, na vedoucích místech, v politice. Karmický vliv čísla čtyøi mùže tyto jedince vést k opakovaným zkouškám v pøekonávání problémù, zejména v oblasti sebedùvìry. Bìhem dìtství a dospívání mohou být vystaveni zkouškám v podobì dominantního rodiče, časté stìhování či v podobì nemoci. Negativní lidé s číslem dne čtyøi se mohou projevit jako osoba po boku dominantního a despotického partnera jako tichá, ušlápnutá stvoøení bez odvahy vzchopit se a snahou se prosadit. Naopak nìkteøí se mohou projevit jako útoční, hrubí a necitelní jedinci bez ohledu na ostatní. Žárlivost a majetnické sklony, posedlost bohatstvím, úspìchem. Lpí na svém postavení. Negativní čtyøka nesnese vedle své osoby jakéhokoliv soupeøe, soka. Všechny tyto vlastnosti pramení zøejmì z nedostatku lásky a povzbuzení v dìtství.
Známé osobnosti narozené 4. dne: Juraj Herz, Ladislav Pešek, Oldøich Lipský, Jan Drda, Petr Muk, Jáchym Topol, Antonio Vivaldi, Louis Armstrong, Robert Downey ml., Blanka Bohdanová, Dagmar Pecková, Audrey Hepburn, Alžbìta- královna matka, Susan Sarandonová

5. den narození: Nezávislost
lidé narozeni 5. dne v mìsíci jsou otevøeni zmìnì, dojmùm, pokroku. Nemají rádi pocit omezení, určování, co a jak mají dìlat, požadavky. Pokud tomu tak je, udìlají pravý opak. Potøebují prostor, objevování neznámého a sebevzdìlávání. Rádi cestují, jsou odvážní, energičtí, nesmírnì tvoøiví, všestranní a nespoutaní. Vyzaøují osobní kouzlo, pøirozený šarm. Vyslechnou a dají na názor druhého pouze v pøípadì, že k nim dotyčný pøistupuje jako rovný s rovným, nesnesou nadøazené chování. Jsou to lidé neobyčejnì vnímaví. V partnerském vztahu potøebují dostatek prostoru, volnosti a tolerance. Negativní lidé s tímto dnem narození si až neuroticky støeží svoji svobodu, odmítají se v čemkoli angažovat. Jsou náladoví, nedùtkliví, pøíliš emotivní. Uplatnìní naleznou tam, kde dostanou naprostou volnost a možnost sebevyjádøení, kde mohou udávat tón a určovat pravidla.
Známé osobnosti narozené 5. dne: Václav Havel, Petr čtvrtníček, Marek Vašut, Rudolf Hrušínský ml., Gregory Peck, Walt Disney, Karl Marx, Jitka Zelenková, Evelyna Steimarová, Dagmar Bláhová, Diane Keaton, Raquel Welch

6. den narození: Harmonie
Mírná, mimoøádnì senzitivní a bezelstná šestka bývá dùvìøivá, upøímná, s vysokou potøebou harmonie. Jemná, laskavá a taktní, s vytøíbeným vkusem, umìleckým talentem a mnohostranným nadáním. Dokáže vycítit situace a využívat umìní diplomacie, šestý smysl. Šestka je pøístupna kompromisu, dokáže poskytnout oporu svým blízkým. V partnerských vztazích je ohleduplným, milujícím partnerem. Z rodiny čerpá nejvíce podpory a radosti. Ráda se pohybuje v krásném harmonickém prostøedí, je schopna urovnat jakékoliv nesváry a nesoulad mezi svými blízkými. V kritických situacích dokáže projevit sílu a pøihlásit se o svá práva. Lidé narození šestého jsou rození učitelé pro jejich lásku k dìtem, často se angažují v nadacích a humanitních sférách, umìní. Oplývají jistým šarmem, vnitøní krásou a elegancí. Lidé využívající negativních vlastností šestky jsou pøíliš zranitelní, naivní, nemají pøíliš sebedùvìry a snadno si nechají odčerpat sebevìdomí. Mohou jednat bez uvážení, nervové napìtí a sklony k puntičkáøství, pedantství. Snaží se udržet partnera i za cenu vlastní dùstojnosti.
Známé osobnosti narozené 6. dne: Jan Werich, Jaroslav Foglar, Jan Svìrák, Jiøí Kodet, Jiøí Schelinger, Jiøí Macháček, Jana Štìpánková, Hana Zagorová, Táòa Fischerová, Dalajlama, Sigmund Freud, Ronald a Nancy Reaganovi, Valentino, Michelangelo Buonarotti, George Clooney, Jana z Arku, Carol Lombardová, Sally Fieldová, Joni Mitchell

7. den narození: Zkušenost
Citliví, vnímaví lidé, soucitní k problémùm druhých. Tato vibrace s sebou nese duchovní zamìøení, spirituální povahu, hluboký zájem ve filosofii, alternativních smìrech. Pøímočaré vyjadøování, neochvìjné názory, potøeba vlastní zkušenosti formou vzestupù a pádù. Ignorují společenské a náboženské konvence. Mohou se vyjadøovat velmi originálním zpùsobem, ztøeštìným smyslem pro humor nebo se naopak uzavøou ve svém soukromí, jsou odtažití, mlčenliví. Nikdy nemluví naplano, jejich názory jsou velmi vyhranìné. Bývají nìkdy velmi tìžko pochopitelní. Vytvoøí si svùj osobní prostor, zahalí se závojem tajemství. Ve vztahu jsou vìrní, obzvlášť pokud se jejich pøesvìdčení a názory shodují s partnerem. Potøebují podporu ze strany partnera. Vibrace tohoto čísla je zároveò i číslem fyzickým, lidé bývají velmi zdatní a výkonní. Mùžeme je proto nalézt v øadách sportovcù, ale i mezi vojáky, dùstojníky pokud je pøítomna čtyøka či osmička. Smysl pro spravedlnost jim dává šanci uspìt mezi právníky a v neposlední øadì je nalezneme mezi známými spisovateli a herci pro své originální vyjadøování a smyslem pro detail. Negativní osoba se mùže stát závislou na alkoholu, drogách nebo hazardních hrách. Mùže se projevit jako človìk intrikánský, falešný a to velmi nenápadnì.
Známé osobnosti narozené 7. dne: Tomáš. G. Masaryk, Zdenìk Mahler, Jaromír Nohavica, Miloslav Šimek, Oldøich Nový, Ivan Lendl, Johannes Brahms, Charles Dickens, Nicholas Cage, Lucie Bílá, Eva Holubová, Petra Buzková, Lída Baarová, Dara Rolins, Jitka Asterová, Milena Dvorská, Mata Hari, Marie Curie-Sklodowská, Billie Holiday

8. den narození: Rovnováha
Mocná energie osmičky značí výkonnost a dynamiku, logické myšlení, vùdcovské schopnosti a organizační talent. Tito lidé jsou obdaøeni inteligencí a bystrostí, velkými schopnostmi, mají pøedpoklady pro podnikání. Jsou houževnatí, mají smysl pro sebe-disciplínu, kázeò, povinnost, vlohy pro obchod. Jsou schopní ve všech oblastech, ve svém životì mohou dosáhnout velkých úspìchù. Vibrace čísla osm pøináší i velký smysl pro humor a zemitou krásu. V partnerských vztazích se nìkteøí musí učit vøelosti, ústupnosti a citlivosti a nemyslet jen na osobní prospìch. Osmička je číslem karmickým, proto se lidé pod jejím vlivem musí naučit v prùbìhu života udržovat v rovnováze svoje city, myšlenky a činy. Jsou podrobováni zkouškám, které se často týkají problematických vztahù, v oblasti profese, materiálního zabezpečení a finančních nejistot. Negativní osmička je sobecká, intrikánská, krajnì kritická, nedùtklivá, ráda získává výhody na úkor jiných, majetnická.
Známé osobnosti narozené 8. dne: Vlasta Burian, Antonín Dvoøák, Vladimír Mišík, Lukáš Vaculík, Alain Delon, Dustin Hoffman, James Dean, Harry Truman, Sabina Laurinová, Iveta Bartošová, Michaela Kuklová, Karolína Slunéčková, Kim Basingerová, Sigourney Weaverová, Anjelica Hustonová, Sinéad OÆonnor, Pink

9. den narození: Moudrost
Zajímaví a charakterní lidé, kteøí øíkají vìci na rovinu, schopnost øíci pravdu, tak jak ji vidí s pøedchozím dùkladným promyšlením. Pøemýšlivost je jejich pøirozeností. Devítka hledá hlubší smysl života, zajímá se o otázky z oblasti filozofie, sociologie, náboženství, esoteriky, práva a tradic jiných zemí. Jsou perfekcionisté s vynikajícími analytickými schopnostmi, se smyslem pro spravedlnost. Velmi odpovìdní a spolehliví. často jsou vyhledáváni druhými pro svou ochotu pomoci, cítí odpovìdnost za problémy druhých. Jejich velkorysost lidé mnohdy zneužívají, devítky pak zažívají stres. Pro svou vnitøní stabilitu potøebují trávit čas o samotì, v ústraní a klidu, aby si utøídili poznatky. Pokud si čas pro sebe nedopøejí, mohou se vyskytnout problémy se soustøedìním, nespavostí a neklid. Bývají komplikovaní, často se setkávají s nepochopením. Jsou skvìlými pedagogy, poradci, psychology, ochránci práv. Uplatnìní v sociálních sférách jim pøináší pocit naplnìní. V partnerských vztazích jsou chápavými partnery, vzájemná komunikace je pro nì dùležitá. K negativním vlivùm devítky patøí sklon brát všechno až pøíliš vážnì, strachuje se kvùli maličkostem. Emoce a starosti, pøíliš povinností a neschopnost odmítnout kohokoli ji mohou natolik zavalit, že se stáhne do ústraní.
Známé osobnosti narozené 9. dne: Václav M. Kramerius, Karel Sidon, Antonín Baudyš st., Ladislav Smoljak, Vladimír Menšík, Zlata Adamovská, John Lennon, John Malkovich, Linda Goodman, Mia Farrow, Joan Baez

10. den narození: Síla
Pøítomnost nuly dodává lidem narozeným 10. dne hloubku charakteru, jsou emocionálnì velmi silní, prùbojní, mnohostrannì nadaní a nezávislí. Nula zároveò nezávislou jedničku zjemòuje a vnáší entuziasmus, nadhled a ochotu pomáhat, duchovní dimenzi. Propùjčuje vùli, dùsledné sledování cílù, ochotu zøíci se konvencí, neústupnost a sílu postavit se životním nesnázím. Tito zrozenci jsou sebevìdomí, spolehliví, ale také velmi uzavøení, málokdy se nìkomu otevøou. Hloubku vnitøní síly si mnozí neuvìdomují a zažívají pocity frustrace, navenek se pak projevují odmìøenì a neosobnì. Bývá tìžké jim porozumìt. Negativní lidé s desítkou mohou své problémy mistrnì skrývat. Bývají pyšní, hrdost jim brání požádat o pomoc. Tendence manipulovat s druhými. Sklony propadnout závislostem.
Známé osobnosti narozené 10. dne: Miroslav Horníček, Vladimír Dlouhý, Ladislav Štaidl, Ivan Hlas, Gustáv Husák, Otakar Motejl, Jan Lucemburský, Linda Rybová, Livia Klausová, Taťjana Medvecká, Jaroslava Obermaierová, Bono Vox, Richard Burton, Astaire Fred, Linda Enangelista, Sharon Stone, Judy Garlandová

11. den narození: Citlivost
Mistrovské číslo, nadané zvláštní vnímavostí, hlubokou senzitivitou a s darem intuice. Pod vlivem dvou jedniček se shledáme s lidmi velmi otevøenými, pøímočarými, silnými, tvùrčími a nekonvenčními s mnohostranným talentem a nezávislými. Jiní pociťují vliv psychické dvojky, snílkové s bohatou fantazií a mimosmyslovým vnímáním, vynikající umìlci. Mohou být vnitønì rozpolcení, což je zpùsobeno odlišným tipem energií, cílevìdomých jedniček a citlivé, vstøícné dvojky. Proto je povaha tìchto osob mnohdy komplikovaná, nepochopitelná. Bojí se vyjádøit své city, jsou pøíliš uzavøení, trpící nejistotou, sami se nevyznají ve svých citech, jsou velmi zranitelní. Snadno, ale nechtìnì vyvolávají nedorozumìní. Na druhou stranu jsou schopni hodnì vydržet, pøekonávat pøekážky, jsou k sobì pøísní. Jedenáctka je číslo karmické, procházející øadou zkoušek. Je tøeba zvažovat své myšlenky, slova a činy. Partnerský vztah je pro nì velmi dùležitý, potrpí si na klid a harmonické vztahy, jsou nìžní, pečující, soucitní a laskaví a diplomatičtí. Negativní vliv jedenáctky se mùže projevit hádavostí, jízlivostí a sarkasmem, pokud se ocitnou v úzkých. Nìkdy mají sklon k agresi a závislostem.
Známé osobnosti narozené 11. dne: Jaroslav Marvan, Petr Kostka, Martin Štìpánek, Michal Tučný, Olga Havlová, Dana Medøická, Libuše Havelková, Osho, Salvador Dalí, Thomas Alva Edison, Yul Brynner, Demi Moore, Christina Onassis

12. den narození: Všestrannost
Kombinace spojující samostatnost a rozhodnost jedničky s pøátelskou družností a jemností dvojky, bystrost, inteligenci a komunikaci trojky. Máme pøed sebou jedince velmi společenské, činorodé, pøátelské, s dobrým vkusem, osobním šarmem a smyslem pro rodinu. Vztah je pro nì velmi dùležitý, jsou upøímní, otevøení, rádi hovoøí na rùzná témata. Pøitahují je lidé veselí, optimističtí, nezávislí a rychle chápající. Smích patøí k jejich životu. Dokáží i vtipnì pohotovì odseknout. Shromažďují rùzné informace, jsou zvídaví a rádi poznávají, neustále se vzdìlávají, velice rádi cestují. Jemný vliv dvojky vnáší umìlecké cítìní a nadání, nejčastìji hudební. Uplatnìní naleznou snad ve všech sférách pro svùj mnohostranný talent, bývají velmi úspìšní. Negativní vliv dvanáctky spočívá v nezávislosti a upøednostòování svých zájmù jedničky a družnosti citlivé dvojky, což mùže vyvolávat napìtí. Nìkteøí jedinci se mohou projevovat jako výstøední, domýšliví, impulsívní a falešní pøátelé, s ostrým jazykem a pøílišnou kritikou. Sami jsou velice hákliví na jakýkoliv projev kritiky ze strany druhých.
Známé osobnosti narozené 12. dne: Pavel Habera, Jan Hartl, Karel černoch, Jiøí Pecha, Jolana Voldánová, Kateøina Winterová, Lucie Benešová, Abraham Lincoln, Jack London, Bill Cosby, madam Blavatská, Katharine Hepburn, Grace Kelly

13. den narození: Zranitelnost

Tøináctka se skládá z jedničky, která dává človìku ctižádost a samostatnost, z tvùrčí a společenské trojky s bystrým rozumem. Tato dvì čísla oscilují ke čtyøce, jež s sebou pøináší organizační schopnosti, zodpovìdnost. Tøináctkoví lidé jsou obdaøeni nadáním v mnoha smìrech, rádi zastávají zodpovìdná místa. Velký dùraz kladou na materiální jistotu, tvrdì pracují, aby sebe a své blízké zajistili. Vnitøní nejistota a pochyby o své hodnotì jsou stálým prùvodcem, i když dosáhnou velkých úspìchù. I pøes svoji zranitelnost a nízké sebevìdomí pùsobí velmi sebejistì. Bìhem svého života prochází rùznými zkouškami, které mají vliv na jejich pocit sebeúcty. Problémy pøestanou existovat ve chvíli, kdy si tito jedinci uvìdomí svoji hodnotu a uplatní svùj potenciál, až porozumí svým obtížím a vyrovnají se s nimi. Problémy, se kterými se musí vypoøádat, souvisejí s rodiči a posléze se svými dìtmi. Setkávají se již v raném dìtství s kritikou a zneuznáním, nedostatkem lásky, vlídnosti a povzbuzení či odloučením a ztrátou, což je velmi poznamenává a z čehož pramenní pocit vlastní nedostatečnosti. často si volí dominantního partnera. Ve vztazích jde o partnery milující, ochranitelské, vìrné a velmi odpovìdné. Uleví se jim, když pocítí podporu a projev lásky, uznání, stabilní zázemí. Jedinci velmi statní, zemitá krása. Uplatnìní naleznou ve vedoucích postaveních, v oblasti finančnictví a bankovnictví. Jejich práce je metodická, jsou disciplinovaní a velmi zodpovìdní, plni nápadù. Jsou schopni dosáhnout velkých úspìchù. Pokud je jejich moc použita k sobeckým cílùm, pùsobí karmicky. K negativním vlivùm tøináctky patøí pøílišná zranitelnost, manipulace, pøílišná touha po materiálním zabezpečení. Bývají velmi žárliví, urážliví, kritičtí, tvrdohlaví.
Známé osobnosti narozené 13. dne: Petr Hapka, Michal Prokop, Radoslav Brzobohatý, Jiøí Pomeje, Jan a Karel Staudkovi, Helena Rùžičková, Tatiana Vilhelmová, Marie Rottrová, Bára Štìpánov

14. den narození: Cílevìdomost
Nezávislost, samostatnost jedničky spolu s organizačními schopnostmi čtyøky a její touhou po stabilitì vedou k svobodomyslné, živelné a vnímavé pìtce, která vnáší impulzivitu a výbušnost. Tito lidé si rádi o všem rozhodují sami, nesnesou vmìšování do svých záležitostí a za svým úsilím potøebují vidìt hmatatelné výsledky. Jsou to velice schopní jedinci, vytrvalí, tvoøiví a velmi podnikaví, s organizačním talentem. Velmi často dosahují materielních úspìchù, jsou velmi výkonní a realističtí. Jsou skvìlí v podnikání, obchodì, reklamì a díky vibraci čísla pìt jsou velmi vnímaví, otevøení novým nápadùm a zmìnám. Potøebují zmìnu i ve vztazích, chvíli jim trvá, než se usadí, jejich partner by mìl být mimoøádný a pøedevším tolerantní. Zrozenci čtrnáctky s potøebou neustále poznávat mají tendence se vzdalovat, proto je nutné jim dopøát svobody. Po čase začnou upøednostòovat rodinné zázemí, pøevážnì v pozdìjším vìku. Jsou eroticky silnì založení, milují doteky. Ve vztazích dokáží být ohleduplní, v kritických situacích spolehliví a pozorní. Mají tendence podléhat stresu pøi pøílišném tlaku. Negativním vlivem tohoto čísla bývá pøílišná výbušnost, netrpìlivost a pedantství, diktátorství, sklon k alkoholu.
Známé osobnosti narozené 14. dne: Karel IV., Jan Masaryk, Petr Nárožný, Josef Abrhám, Karel Gott, Boøek Šípek, Michal David, Stella Zázvorková, Míla Myslíková, Jana Kratochvílová, Sára Saudková, Albert Einstein, Ingmar Bergman, princ Charles, Džav. Nehrú, Faye Dunaway

15. den narození: Odvaha
Aktivní a cílevìdomá jednička s dobrodružnou, nespoutanou pìtkou oscilují k harmonii milující šestce s touhou pomáhat druhým. Nezávislí, odvážní, hrdí lidé, kteøí se dokáží chovat velmi vzpurnì, nesmírnì milují dobrodružství, pobyt v pøírodì a pøesto jsou ve skrytu duše citliví a zdrženliví, støežící své soukromí, zachovávají si odstup. Dokáží se vyjadøovat tvùrčím zpùsobem, pøedevším prostøednictvím hudby, výtvarného umìní. Pøestože milují svobodu a volnost, nalézají zároveò uspokojení v harmonickém rodinném prostøedí, milují dìti a potrpí si na pochvalu, drobné nìžnosti. Pokud v tomto ohledu strádají, propadají smutku, stresu a depresím, také mohou propadnout rùzným závislostem. Uplatnìní naleznou napø. v umìleckých oblastech, tvùrčích činnostech, v oblasti esoterického významu pro jejich mimosmyslové vnímání. Vibrace tìchto tøí čísel je schopna dosáhnout velkých úspìchù a vysokého, vùdčího postavení. Negativní vliv této vibrace se projevuje jako vnitøní nejistota, pøílišné sebeprosazování, žárlivost, netrpìlivost, útočnost, pøílišná kritika.
Známé osobnosti narozené 15. dne: Jan Kraus, Vlastimil Brodský, Jiøí Šlitr, Jaromír Jágr, Petr Haničinec Jaroslava Adamová, Lucie Zedníčková, Kateøina Neumannová, Napoleon Bonaparte, Martin Luther King, Friedrich Nietzsche, Rembrandt, Renoir, Claudia Cardinale, Agatha Christie, princezna Anna

16. den narození: Pøímočarost
Aktivita a ctižádost jedničky s harmonickou, láskyplnou šestkou míøí k vlastní zkušenosti sedmičky, pøímočaré a originální. Tito lidé si vytváøejí velmi pevné názory a dokážou se ozvat proti netoleranci, diskriminaci a jinému pøíkoøí. Jsou nekonvenční, je v nich trocha exhibicionismu. Smysl pro detail, talent a láska k umìní, nepochybný humor jsou vlastnosti, které patøí k tìmto jedincùm. Mohou se angažovat v charitì a rùzných humanitárních nadacích, vše ve prospìch a pomoc potøebným. Jsou výkonní, zodpovìdní a odhodlaní. Dokážou velmi preciznì pracovat, což vyžadují i od ostatních. Občas mají tendence se stahovat do soukromí. Dávají pøednost partnerùm silným a nezávislým. Jsou schopni hluboké lásky, snaží se udržet rovnováhu ve vztahu, ale nebývají pøístupni kompromisu, vyžadují osobní prostor. Uplatnìní mohou nalézt v umìní, sociálních službách, tam, kde se žádá pomoc druhým lidem, spisovatelé, novináøi. K negativním rysùm povahy šestnáctky patøí neústupnost, vnitøní nejistota, bývají mrzutí a nedùtkliví, panovační a pøíliš extravagantní. Nìkdy je tìžké jim porozumìt.
Známé osobnosti narozené 16. dne: Jiøí Voskovec, Jaromír Hanzlík, Josef Skupa, Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Dana Batelková, Madonna, Kate Moss, Charlie Chaplin, Stan Laurel, Oscar Wilde

17. den narození: Zdatnost
Nezávislí, inteligentní, ctižádostiví a samostatní lidé, fyzicky i mentálnì velmi zdatní. Ve své činnosti uplatòují své vùdcovské schopnosti, jsou velmi pracovití a výkonní, samostatní s touhou po nezávislosti. Zároveò jsou to lidé soucitní a citliví, zranitelní. Ve vztazích nalézají rovnováhu, svou zranitelnost skrývají, potøebují podporu milovaného partnera a svých blízkých, což je nìkdy tìžké rozpoznat. Milují hudbu a tanec, sport, humor, rádi tráví čas ve společnosti svých pøátel, jsou originální, mnohdy excentričtí a na druhé stranì se projeví jako mlčenlivé, tajemné, melancholické povahy. Občas se potøebují sklidit do ústraní a srovnat si myšlenky. Vhodný je pobyt v pøírodì. Jejich účastná povaha najde uplatnìní ve zdravotnictví, mezi fyzioterapeuty, také bývají skvìlí léčitelé. Mnoho lidí se sedmnáctkou nalezneme mezi sportovci, tanečníky a hudebníky. Oplývají fyzickou krásou spolu s jistým éterickým vzezøením a závojem tajuplnosti. Negativní vliv sedmnáctky s sebou nese nedùtklivost, promìny nálad, emocionální zvraty a hysterii, zlost a sklon k melodramatùm, soužití s takovým človìkem mùže být velmi náročné.
Známé osobnosti narozené 17. dne: Karel Heømánek, Jiøí Korn, Karel Höger, Rudolf Hrušínský, Josef Lada, Tomáš Berdych, Aòa Geislerová, Jiøina Jirásková, Bára Basiková, Chantal Poullain, Vlasta Chramostová, Rita Hayworthová, Robert de Niro, Sean Penn, Danny de Vito, Al Capone, Benjamin Franclin

18. den narození: Odpovìdnost
Zdatná, mimoøádnì schopná a silná osobnost s pronikavou inteligencí, nepokojnou myslí a touhou poznávat, studovat, debatovat o tématech, vìtšinou duchovní povahy. Potenciál k získávání inspirace z vyšších zdrojù a schopnost zprostøedkovat myšlenky druhým. Moudrost a dùvìra, vážnost a odpovìdnost. Tito lidé jsou vyhledáváni druhými a žádáni o pomoc či radu. Neumìjí odøíci pomoc, což mùže být zdrojem vyčerpanosti a melodramatickým zpùsobùm chování. Pro svoji neklidnou mysl, pøemýšlivost a analýzu trpí nespavostí. Velký smysl pro humor, neradi se nudí, jsou v neustálé činnosti. Jedinci, jež se mohou získat vyšších postavení. Ve vztazích jsou ochranitelští a starostliví, citoví a vášniví partneøi, očekávají vìrnost a kladou dùraz na poctivé a upøímné chování. Pøitahují je lidé oduševnìlí, s kterými navazují hlubší vztah. Povrchní vztahy je nezajímají. Kdo využívá, negativních rysù osmnáctky se jeví jako náladový, nervní, žárlivý človìk, se kterým je tìžké vyjít. často svého partnera podezírá a má velkou potøebu vìdìt, co kolem dìje. Občas se jich zmocní hnìv a zuøivost. 18 je číslo karmického zatížení. Tito lidé by se mìli vyvarovat negativního zneužití své moci a postavení.
Známé osobnosti narozené 18. dne: Marek Eben, Miloš Forman, Ivo Jahelka, Zdenìk Podskalský, František Josef I., Emília Vašáryová, Martina Navrátilová, Vendula Svobodová, Yoko Ono, Patrick Swayze, Robert Redford, Steven Spielberg, Stalin

19. den narození: Účastenství
Aktivní, ambiciózní a rozhodná povaha s touhou po nezávislosti jsou rysem jedničky a moudrá, nezištná a chápající devítka, která neváhá pomoci druhým lidem. Výsledné číslo 10/1 dává tomuto jedinci velkou sílu zvládat problémy a pøekážky, nezávislost. Díky pøítomnosti čísla 9 v ostatních lidech probouzí dùvìru, proto jsou často žádáni o pomoc a tím se pozvedají nad svými vlastními problémy. Jsou mnohostrannì nadaní, plni energie a kreativity, trpìliví učitelé. Ve vztazích jsou velmi oddaní své rodinì, ochránci, dìlají vše pro spokojenost a blaho svých blízkých, jsou velkorysí. Pokud se dopustí nìjaké chyby, dokáží pøiznat svùj omyl. Jsou mimoøádnì trpìliví, ale pokud je ignorujete, lžete jim a podvádíte, okusíte jejich zlost a vztek. Občas je zde silný pocit osamìlosti a izolace. K negativním rysùm tohoto čísla patøí nebezpečná síla, náladovost, panovačnost, žárlivost. Tito jedinci se pak jeví jako velmi neurotičtí, sobečtí. Silná a nezávislá jednička spolu s nezištnou devítkou se mùže projevit jako nevyrovnaná energie, sklon k závislostem.
Známé osobnosti narozené 19. dne: Zuzana Bydžovská, Simona Stašová, Zdena Studénková, Simona Krainová, Hana Mandlíková, Václav Klaus, Karel Svoboda, Lubomír Lipský, Martin Stropnický, Zbynìk Merunka, Milan Knížek, Cézanne, Richard Burton, Jack Canfield, Brežnìv, Margot Hemingway, Janis Joplin

20. den narození: Intuice
S tímto dnem narození pøichází cit a soucit, laskavost, takt, starostlivost, péče o druhé. Jedinci s dvacítkou číslem dne milují klid a harmonii, vyzaøují jemnou auru, na kterou ostatní reagují a cítí se v jejich pøítomnosti uvolnìnì a pøíjemnì. Jsou romantičtí a pùsobí zvláštním, éterickým dojmem. Díky pøítomnosti nuly jde o velmi zvýšenou intuici a senzitivitu, je však znakem netrpìlivosti. Jsou to lidé laskaví, oddaní, pokud nejsou vystaveni stresovým situacím. Z tohoto dùvodu se mùžou projevit jisté výbuchy zlosti a hnìvu, emotivní reakce. Potøebují pocítit občasné uznání a podporu, jelikož sebedùvìra není jejich silnou stránkou. Rádi pracují v kolektivu, vyhledávají činnosti, kde se cítí být potøební a užiteční. Mají léčitelské vlohy, uplatnìní naleznou ve zdravotnictví a humanitárních nadacích, ale i v oblasti umìní, kde uplatní svoji intuici a vnímání, což dokáží bravurnì ztvárnit ve svých rolích či dílech. Poezie, hudba jsou nejčastìjší orientací. Vztah, partner a rodina jsou pro nì prioritou, špatnì snášejí samotu, proto jsou šťastni v blízkosti svých nejbližších, což napomáhá jejich vnitøní vyrovnanosti. Jsou chápaví a laskaví, pro své blízké jsou ochotni udìlat cokoliv. K negativním rysùm této povahy patøí výbuchy hnìvu, zlost, hysterie, netrpìlivost, emotivní jednání a pøílišná nerozhodnost. Jsou to lidé velmi zranitelní a dùvìøiví.
Známé osobnosti narozené 20. dne: Egon Bondy, Josef V. Myslbek, Julius Satinský, Jiøí Grossman, Eduard Cupák, Hana Hegerová, Jana Brejchová, Eva Urbanová, Eliška Pøemyslovna, Honoré de Balzac, Federico Fellini, Sophia Loren, Cindy Lauper

21. den narození: Pochopení
Tolerantní a citlivá osoba s vyvinutou intuicí. Umí se zorientovat v každé situaci, snaží se pochopit obì stránky vìci. Odhodlanost dotahovat vìci do konce bez vyvyšování se nad druhé. Dokáží s každým vyjít bez problémù, jsou diplomatičtí, je zde velká potøeba stýkat se s druhými lidmi a komunikovat, jsou velmi společenští, bystøí a inteligentní. Jsou to tvoøiví a vnímaví jedinci se značným osobním kouzlem, které pøitahuje ostatní. Ve vztazích jsou velmi ohleduplní, nìžní a milující. Je snadné s nimi vyjít pro jejich pøívìtivost, dokáží si pohovoøit o problémech a vyjasnit si danou situaci. Nejsou pomstychtiví, vždy se snaží upøímnì øíci, co jim leží na srdci. K negativním rysùm patøí ostrý bøitký jazyk a pøílišná kritika, upovídanost, sklony vše rozebírat znovu a znovu, možné jsou i depresivní stavy.
Známé osobnosti narozené 21. dne: Arnošt Lustig, Karel Dyba, Josef Bek, Lubomír Brabec, Daniela Koláøová, Slávka Budínová, Vlasta Parkanová, Ljuba Skoøepová, Markéta Zinnerová, Hans Ch. Andersen, Johann S. Bach, Plácido Domingo, Timothy Dalton, Kateøina Veliká, Goldie Hawn, Jane Fondová

22. den narození: Vytrvalost
Velká síla a vytrvalost k dosažení svých plánù a cílù, metodický pøístup k daným úkolùm, organizační schopnosti a silná vnitøní ctižádost. Jsou to laskaví a citliví jedinci, s velkou intuicí a mimosmyslovým vnímáním, pro které je velmi dùležitý vztah a pøedevším podpora partnera. Jsou velmi zranitelní, vše si berou pøíliš k srdci a vyznačují se nízkým sebevìdomím, dìlá jim problém se rozhodnout. Díky své zranitelnosti a citlivosti se stahují do sebe a mohou pùsobit jako odtažití a nepøístupní, je to jen jejich zpùsob ochrany pøed citovým zranìním. Nevìøí svým schopnostem, pøesto jsou schopni dosáhnout velkého úspìchu a materiálního zabezpečení, což je pro nì velmi dùležité a pøináší jim to pocit bezpečí. Jsou to odpovìdní pracovníci, snadno se dopracují k vùdčímu postavení. Svoji sílu a odvahu si uvìdomují pøevážnì v pozdìjším vìku. Pøitahují je vìci mystické a esoterického charakteru, vyzaøují zvláštní, tajemné kouzlo. Milují hudbu, tanec, ale nalezneme je i mezi sportovci. Uplatnìní naleznou v rùzných oblastech umìní, pøedevším v hudebním prùmyslu, v oborech ve spojitosti s pøírodními styly, jsou skvìlí léčitelé, v humanitárních oblastech a na místech, kde je se projeví jejich zodpovìdnost a vytrvalost. Potøebují vztah, ve kterém nalézají oporu, jsou milující, oddaní a s milovanou osobou témìø splývají, vnímají jej jako součást sebe sama. Milují dotyky a je pro nì dùležitá sexuální stránka vztahu. Bývají vášnivými milenci. Negativní osoba narozena tohoto dne je pøecitlivìlá, propadající pøílišným emocím, velmi žárlivá a hysterická. Mùže se projevit jako výbušná, vztahovačná a útočná, která hromadí bohatství a bezohlednì uplatòuje své cíle. Propadá iluzím a snílkovství.
Známé osobnosti narozené 22. dne: Dagmar Havlová-Veškrnová, Iva Bittová, Vìra Špinarová, Barbora Hrtanová, Zdenìk Štìpánek, Josef Kemr, Miloš Kopecký, Arnošt Goldflam, Eduard Haken, Václav Fischer, Petr Spálený, Catherine Deneuve, Meryl Streep, Sarah Bernhardtová, Naomi Campbell, Deepak Chopra, Claude Debussy, Charles de Gaulle, Frederyk Chopin, Niki Lauda

23. den narození: Samostatnost
Vysoce senzitivní bytost toužící po lásce a pochopení, romantickém vztahu a na druhou stranu vyžadující volnost a osobní prostor. Pocit svazování a jakýkoliv projev omezení je pøímo dìsí, rádi si o svých záležitostech rozhodují sami. Rady typu jak a co udìlat, pøestože jsou dobøe mínìny, nemají u tìchto jedincù šanci. Jsou kreativní, mají øídící schopnosti a jejich výrazným rysem je bystrost a společenská orientovanost, komunikace. Rádi cestují, poznávají a získávají nové a nové informace a zážitky, jsou vtipní. Tato vibrace čísel pøináší vnitøní konflikt a nejistotu svým zrozencùm, kteøí si občas nevìdí rady, zdali poslechnout intuici či rozum. Z toho pramení jistá nerozhodnost a nestálost, občas je tìžké jim porozumìt. Značná část lidí s tímto datem narození nerozumìjí sami sobì, nevyznají se ve svých citech a občas si v tomto smìru cosi namlouvají, jejich city nemusí mít dlouhého trvání. Rádi ale vyslechnou druhé a dokáží poradit, jsou upøímní. Vynikají tam, kde je nerozptylují a nesvazují žádné citové rozpory. Jsou skvìlí v podnikání, kde uplatní svoji skvìlou schopnost komunikace a inteligenci, jsou neustále plni nápadù. Vyhovuje jim takové povolání, které je spojené s cestováním, kdy se poté rádi vracejí ke svým partnerùm. Ve vztazích potøebují prostor, rádi smetají problémy pod stùl a neradi je øeší. Partner by mìl být velmi tolerantní. Co se týče negativních projevù tìchto jedincù, často to bývá pøílišná kritika a bøitký jazyk, sobeckost a značná necitelnost, faleš, emotivní chování a výbuch zlosti. Má potøebu se občas vzdálit ze svého domova a jít za novým dobrodružstvím, posléze se opìt vrací.
Známé osobnosti narozené 23. dne: Michal Horáček, Jiøí Menzel, Václav Neckáø, Josef čapek, Felix Slováček, Jiøí Stivín, Peter Fonda, Julio Iglesias, Heidi Jankù, Joan Collinsová, Joan Crawfordová, Miley Cyrus

24. den narození: Pøívìtivost

Citlivost a intuice dvojky spolu s praktickou, vyrovnanou čtyøkou oscilují k harmonii láskyplné šestky. Kamarádství, nìha, starostlivost, ochota pomáhat, vyslechnout a být nablízku patøí k tìmto lidem. Kdekoliv se objeví vibrace čísla šest, má velký vliv na lidi kolem sebe díky svému smyslu pro harmonii a krásu, jsou to lidé vyzaøující pøíjemnou a láskyplnou energii. Tito jedinci touží po klidném, bezpečném zázemí, stabilitì a vyrovnaných vztazích. Rodinný život je pro nì prioritní, dokáží se pro své blízké angažovat s maximálním nasazením, jsou ohleduplní a snášenliví. Mají silnì vyvinuté sociální cítìní, snadno na nì mùžeme narazit v humanitárních organizacích, nadacích a charitì, sociálních službách, zdravotnictví, bojují za lepší životní prostøedí, nacházejí se všude tam, kde je tøeba pomoci druhému. Vzhledem ke své lásce ke kráse a umìní, se mohou uplatnit, co by malíøi, sochaøi, herci, módní návrháøi, v bytovém designu a podobným činnostem. Milují dìti, jsou z nich vynikající učitelé. Je pro nì tìžké vyrovnat se s jakoukoliv situací, která se dotýká jejich citù. Pøestože jsou silní a vytrvalí, často podléhají stresu, jsou zranitelní a mùže se u nich prokazovat nízké sebevìdomí. Z tohoto dùvodu mohou i onemocnìt a pod vládou stresu nejsou schopni vùbec pracovat, mají sklon k unáhlenému jednání. Pokud jedinec využívá negativní stránky vibrace čísel dvì, čtyøi a šest, projevují se jako pøecitlivìlí, pøíliš dùvìøiví a naivní, žárliví se sklony k citovému vydírání. Na druhé stranì jako osoba bezohledná a odbojná.
Známé osobnosti narozené 24. dne: Jiøí Bartoška, Vlastimil Harapes, Jan Rosák, Svatopluk Beneš, Alfons Mucha, Jan Musil, Jiøina Steimarová, Hana Vítová, Helena Vondráčková, Yveta Blanarovičová, Nastassja Kinská, Barbra Streisand, Priscila Presley, Dale Carnegie, Bob Dylan, Alexandre Dumas st.

25. den narození: Nenáročnost
Citová, senzitivní a emocionální hloubka, chápavost a mírumilovnost. Jsou to lidé toužící po blízkosti partnera, vztah je pro nì velmi dùležitý a je velmi hluboký. Jsou skromní a nenároční. Vibrace čísla pìt s sebou pøináší svobodomyslnost a touhu po nezávislosti, což se u nìkterých jedincù mùže projevit, obzvláštì pokud je pøítomno více nezávislých čísel. Potøebují výzvy, zmìnu a vzrušení, jdou cestou vlastní zkušenosti a dokáží být nekompromisní. Bytosti velmi zábavné se smyslem pro detail, rádi v žertu napodobují druhé, úžasní komici. Jsou nadaní, proto je nalezneme v øadách hudebníkù a umìlcù, patrný melodramatický rys. Jejich úkolem je pøekonávat zklamání a poučit se z vlastních chyb. Tato vibrace nabízí duchovní moudrost, mohou najít uplatnìní v léčitelství a zdravotnictví. Nešetrnost a nespravedlnost se jich hluboce dotýkají, mohou být skvìlými právníky či se prosazují za práva druhých. V partnerském vztahu jsou, účastní, starostliví a mají pochopení pro problémy svých blízkých i ostatních lidí. Vibrace dvojky pøináší éterický pùvab a pìtka kouzlo osobnosti. Vždy záleží na ostatních číslech v datu. Pokud je pøítomno více citových čísel, je tento jedinec skromný, tichý a klidný a v pøítomnosti čísel nezávislých jde o jedince, který upøednostòuje svobodu a nezávislost. Negativním rysem této vibrace je neschopnost øešit citové problémy ve vztahu, nedùtklivost, sklony k závislostem, za vypjatých okolností i sklon k násilí, nervozita.
Známé osobnosti narozené 25. dne: Eliška Balzerová, Tereza Pergnerová, Josef Dvoøák, Boris Rösner, Michal Dočolomanský, Peter Dvorský, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Claudia Schiffer, Humphrey Bogart, Sean Connery, Michael Douglas, George Harrison, Enrico Caruso, Carlos Castaneda

26. den narození: Vnitøní síla
Lidé laskaví, účastní a starostliví s vnitøní sílou, která jim pomáhá pøekonávat pøekážky a obtížná období v životì. Velká vnímavost a dar intuice, mentální bystrost spolu s organizačními schopnostmi poukazují na možnost dosáhnout vùdčího postavení. Vynikají v jakékoliv činnosti, tyto osoby mùžeme nalézt jak v øadách politikù, vojska, tak i mezi spisovateli, vìdci a finančníky. Jsou kreativní a oplývají rùznými talenty, setkáme se s nimi v øadách umìlcù. Dokáží být velmi ctižádostiví a nezávislí, støeží si své soukromí a oddìlují práci od osobního života. V jádru jsou to velmi citliví lidé, kteøí potøebují jistotu ve vztahu, pocítit podporu partnera, láskyplný vztah a pøedevším stabilní rodinné zázemí. Jsou velkorysí, obìtaví a vøelí, i když pøi pocitu využívání ze strany druhých neváhají zaburácet. Pøítomností éterické dvojky, smyslným kouzlem opøedené šestky a zemité krásy osmičky dostáváme zajímavé, charismatické a pøitažlivé osoby. Karmická osmička pøináší ponaučení o rovnováze. Tam kde pøevládne chamtivost a pøílišná ctižádost s touhou po moci nad ohleduplností a laskavým pøístupem k druhým lidem, dostáváme osobu velice arogantní. K negativním aspektùm povahy, které nìkteøí jedinci mohou využívat je pøílišná zranitelnost a nízká sebedùvìra a na druhé stranì, kromì již zmínìné arogance, i neohleduplnost, výbuchy emocí a sklony k násilí.
Známé osobnosti narozené 26. dne: Vilma Cibulková, Magda Vašáryová, Emma Destinová, Magdalena Kožená, Antonie Nedošínská, Ladislav Frej, Ondøej Neff, Roman Šebrle, Jan Burian, Diana Ross, Tina Turner, Hillary Clintonová, Carl Gustav Jung, Paul Newman, Aldo Gucci, George Michael

27. den narození: Svìdomitost
S tímto datem narození se setkáváme s bytostmi velmi senzitivními, opøedené vysokou dávkou intuice a pozorovacími schopnostmi. Lidé velmi mírumilovní, chápající a poctiví, kteøí mají tendence pøejímat odpovìdnost za problémy druhých. Výsledná devítka pøináší moudrost, pøítomnost sedmičky dodává otevøenost a jasnost úsudku, laskavá dvojka ochotu spolupracovat. Nešetrnost, necitlivost a nespravedlnost se jich hluboce dotýká. Jsou vždy pøipraveni a ochotni pøijít na pomoc ostatním, vyslechnout či poradit. Netouží po vedoucí pozici, pøesto se jí dokážu velmi dobøe zhostit. Jsou to rození učitelé, často se zajímají o duchovní nauky, rùzná náboženství, esoteriku a alternativní metody. Ke své práci pøistupují velmi odpovìdnì a svìdomitì. Pokud se dopustí nìjaké chyby, nenaleznou klidu, dokud nedojdou k její nápravì. Nalezneme je mezi vìdci, ve školství, zdravotnictví, v humanitárních nadacích a charitì. Vysoký tvùrčí potenciál, vnímavost a smysl pro detail je mùže navést do oblasti umìní. Smysl pro spravedlnost nalezne uplatnìní v øadách soudcù či právníkù. Dokáží otevøenì projevit svùj názor a je zde patrná jistá dávka vzpurnosti. Sedmička pøináší i fyzickou zdatnost a výkonnost. Vyhýbají se povrchním vztahùm, u partnera hledají duchovní spøíznìnost, bolest prožívají velmi hluboce. Mnozí z tìchto jedincù se jeví jako odtažití, k tìlu si pøipustí jen ty nejbližší pøátele a blízké, ke kterým mají dùvìru. Potøebují se občas pohroužit do svého svìta a trávit čas o samotì. Negativní osoba s tímto datem je pøíliš zranitelná, vztahovačná, hledá a i vytváøí problémy tam, kde žádné nejsou. Jistá nedùtklivost, sebepodceòování, sklon k závislostem a k sebezničení, stresové problémy.
Známé osobnosti narozené 27. dne: Ivana Chýlková, Jan Høebejk, Dušan Klein, Karel Lamač, Jiøí Sovák, Ladislav Chudík, Ludìk Sobota, David Koller, Janek Ledecký, Václav II., Matka Tereza, Helen Kellerová, Elizabeth Taylor, Jimi Hendrix, Bruce Lee

28. den narození: Rozpornost
Pøítomnost laskavé, citlivé dvojky, která touží po klidném, harmonickém prostøedí spolu s vùdčí, autoritativní, samostatnou osmičkou vytváøí ponìkud rozpor. Obì čísla oscilují k nezávislé, sebejisté jedničce, která vyžaduje osobní prostor. Vzhledem k primárnímu postavení dvojky, tento jedinec se nejprve øídí citem, poté rozumem. V každém pøípadì záleží na ostatních číslech v datu. Pokud se vyskytují čísla nezávislá, pak se projevují více aspekty tìchto čísel a pokud čísla s nádechem citlivosti, pak je tomu naopak. Lidé narození v tento den mají velký smysl pro humor a dokáží být tvrdohlaví a velmi otevøení, nìkteøí touží po vysokém postavení. Mají vše pod kontrolou, o všem se snaží rozhodovat sami. Stresové situace se jich velmi dotýkají, ale pøítomnost osmičky jim dává schopnost se vzepøít a náležitì se ozvat. Nebojí se postavit na obranu práv svých a druhých. Nevzdávají se, dokud nemají pocit, že je daný problém vyøešen. Jsou komunikativní, s mimoøádnými schopnostmi zvládnout jakýkoliv úkol, zhostí se jej velmi zodpovìdnì a úspìšnì. Ochota pomáhat, dobročinná činnost se občas stává jejich prvoøadým zájmem. Uplatnìní naleznou ve zdravotnictví, finančnictví. Jsou to bytosti intuitivní a často se uplatòují v umìleckých profesích, žurnalisté, filosofové a vyznačují se zájmem o vše nové a pokrokové. Éterická dvojka a zemitá krása osmičky mùže dát jedinci jistý pùvab. Karmické zatížení osmičky brzdí a zpomaluje chod vìcí a naznačuje pøekonávání pøekážek v nejrùznìjších oblastech. Vztah hraje významnou roli v jejich životì, potøebují cítit blízkost partnera, jsou nìžní a milující, ale občas pociťují potøebu se ze vztahu vymanit. Mnozí mají problém s vyjádøením svých citù. Možný je pocit osamìlosti. Jedinec využívající negativních aspektù je pøíliš autoritativní, žárlivý, náladový, výbušný a velmi agresivní, toužící po moci a bohatství. Hnìv a negativní myšlenkové pochody mohou vyvolat zhoršení zdravotního stavu. V pøítomnosti citlivìjších čísel je jedinec velmi zranitelný, který nevìøí v sebe sama a své schopnosti.
Známé osobnosti narozené 28. dne: Agáta Hanychová,Adina Mandlová, Vìra Køesadlová, Brigitte Bardky, Zdenìk Svìrák, Michael Kocáb, Bohumil Hrabal, Marián Labuda, Edvard Beneš, Miloš Zeman, Michail Baryšnikov, John Cusack, Edward Hartus

29. den narození: Nepøehlednost
Velmi zvýšená hladina intuice, mimosmyslového vnímání a senzitivity. Devítka je číslem moudrosti a hledání pravdy, hlubšího smyslu života, neustálého vzdìlávání se a pøedávání svých znalostí a poznání druhým. Mají analytické schopnosti, neustálé myšlenkové pochody, jsou tvùrčí, proto je nalézáme v øadách vìdcù, profesorù a počítačových expertù. Neustále na nìčem pracují nebo pøemýšlejí, neradi se nudí. Profesní orientace v klasické medicínì jako i v alternativních zpùsobech léčby, ochotnì pomáhají druhým, umí vyslechnout problémy druhých lidí a jsou starostliví, zodpovìdní. Dalším rysem povahy je zranitelnost, citlivost a sklony vyvolávat nedorozumìní. Tito jedinci se jeví jako složité, tajnùstkáøské osoby, které mají problém vyjadøovat své city a pocity, uzavírají se do sebe a odmítají komunikovat. Drží si odstup a mnozí otupují své city alkoholem, v jiném pøípadì trpí nemocemi dýchacích cest. Dvì jedničky ve výsledku značí i zvýšené ego a nepøimìøené reakce. Podstupují rùzné životní zkoušky či občasné nepøíznì osudu, což je vede k duchovnímu rùstu. K pozitivnímu zvládnutí je tøeba rozvíjet odpovìdnost za svoje činy, čistotu myšlenek a víru v dobro. Ve vztazích jsou milujícími a nìžnými osobami, ale neradi se vyjadøují o svých citech. Dùkladnì si støeží své soukromí, bývají podezíraví a zaleknou se, pokud si nìkoho pøipustí pøíliš k tìlu. K negativním rysùm tìchto jedincù je bezpochyby pøílišné tajnùstkáøství, zranitelnost, vztahovačnost a podezíravost, což mùže vést až k paranoidním projevùm, slovním útokùm a neopodstatnìné kritice. Své pocity mistrnì skrývají, což narušuje jejich vnitøní stránku a často se utápí ve smutku a pláči. Občasná výstøednost a nezvyklé chování.
Známé osobnosti narozené 29. dne: Jana Kirschner, Oprah Winfrey, Ingrid Bergmanová, Dominik Hašek, Daniel Nekonečný, John F. Kennedy, Michael Jackson, John Forsythe,

30. den narození: Ráznost
Výrazné osobnosti s vysokou úrovní duševní energie, bohatá tvùrčí pøedstavivost. Jedinci sebevìdomí, kteøí pùsobí velmi vyrovnanì, nechybí jim ctižádost. Inspirují a motivují druhé. Jsou velmi bystøí a mají schopnost rychlého úsudku, velkou roli zde hraje velká potøeba komunikace a společenských kontaktù. Rádi a často navštìvují společenské akce, milují zábavu a mají smysl pro humor. Snadno se orientují v nepøehledných situacích, neustálé myšlenkové pochody a potøeba se vyjadøovat mnohdy zpùsobují neklid, nervozitu a roztìkanost. Bývají upøímní, ale pøíliš kritičtí, snadno mohou druhého slovem ranit, což si vùbec neuvìdomují. Kritiku a rùzné výtky ke své osobì ale nesou velmi nelibì. Oplývají rùznými talenty a nadání, pøedevším hudební. Patrné je kouzlo osobnosti a jistá pøitažlivost, potrpí si na chválu a pozornost smìrem ke své osobì. Milují úspìch, leckdy bývají ve svém pøístupu výstøední a radikální. U nìkterých jedincù občasné tendence se vyvyšovat nad druhé, to s sebou pøináší neoblíbenost u ostatních. Rádi cestují a poznávají, získávají nové informace a podnìty. Ve vztazích si potrpí na komunikaci, jelikož mají neustálé nutkání vymìòovat si názory a probírat rùzná témata. Ve svých názorech jsou vyhranìní, bývá tìžké je pochopit, mohou se jevit jako složití. Pøílišnou nìhou neoplývají, na jedné stranì najdeme jedince sexuálnì velmi zamìøené, na druhé stranì jedince chladné s nezájmem o jakékoliv fyzické projevy. Pøesto jsou schopni využít své pøitažlivosti k dosažení svých zámìrù. Vždy je tøeba pøihlédnout k ostatním číslùm v datu. Jedinec, který využívá negativních vibrací tohoto čísla je témìø surový, arogantní a velmi kritický. Využívá ostatních, manipuluje s druhými a nikdy necítí vinu, nezná soucit. Ve vztahu je mnohdy neschopný projevit své pocity, odmítá o nich komunikovat, svaluje vinu na druhé, odmítá nést odpovìdnost. Objevují se depresivní stavy.
Známé osobnosti narozené 30. dne: Vladimír Pucholt, Jaroslav Dušek, Jiøí Hrzán, Alois Švehlík, Ilja Prachaø, Martina Hingisová, Naďa Urbánková, Kateøina Macháčková, Alena Vránová, Madam Blavatská, Winston Churchill, Arnold Schwarzenegger, Kryštof Kolumbus, Vincent van Gogh, Goya

31. den narození: Motivace
Pøirozený šarm a pøíjemné vystupování, komunikativní a společenské osoby. Jsou to jedinci mnohostrannì nadaní, mají originální nápady. Ve své práci jsou metodičtí a velmi zodpovìdní, mají organizační talent. Na sebe a druhé kladou vysoké nároky, jsou ctižádostiví s pevnou vùlí a jistou potøebou nezávislosti. Snadno se nevzdávají, jdou si vytrvale za svými cíli a sny, výkonnost a usilovná práce je jejich častým rysem. Jsou schopni dosáhnout velkých úspìchù, ale občas ztrácí sebedùvìru, jsou zranitelní a citliví, stavìjí si kolem sebe ochrannou zeď. Proto nìkteøí jedinci mnohdy pùsobí odtažitým dojmem, jsou uzavøení. Pokud získají zpìt ztracenou sebedùvìru, vyniknou v jakékoliv oblasti, jsou nesmírnì tvùrčí a dosahují vynikajících výsledkù. Neradi hovoøí o svých schopnostech, nechlubí se svými skutky, jsou skromní a nenápadní, drží se v pozadí. Jsou výbornými pøáteli, zastanou se svých blízkých, ale i ostatních a neváhají podat pomocnou ruku či pøispìchat s dobøe mínìnou radou, bývají laskaví a starostliví. Uplatnìní naleznou ve všech oblastech, od umìní, častý hudební talent, po pozice v bankovnictví a finančních sférách, politice, výborní manažeøi i sportovci, dosahují vùdčích postavení. Ve vztazích očekávají oddanost, jsou velkorysými, milujícími a nìžnými partnery, kteøí budou stát vìrnì po vašem boku, jsou oporou a vždy ochotni pomáhat a podporovat za každé situace, pokud se shoduje s jejich pøesvìdčením. Jedinec využívající negativních aspektù svého data narození se jeví jako arogantní, panovačný a zlomyslný, který se rád vysmívá druhým a poukazuje na jejich chyby a omyly. Uchyluje se k rùzným podvodùm a lžím. Tito jedinci mohou být velmi žárliví, výbušní se sklony k hysterii.
Známé osobnosti narozené 31. dne: Tereza Maxová, Jana Koubková, Brooke Shields, královna Beatrix, Karel Hašler, Boleslav Polívka, Michal Viewegh, Richard Gere, kníže Rainier, Clint Eastwood, Ben Kingsley.
Co o nás vypovídá a co pro nás znamená, poøadí dne v mìsíci, kdy jsme se narodili.

Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.