Login · Register
August 02 2021 00:32:20
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

TÍM SOFA
- Eldhwen
-Eldhwen - cesta sebapoznania
-Oracle Crown
Andrea Nedbalova
-VeryVery- art
Pravdivá cesta šťastia
-massage Anna
-Lady Mystical-[email protected]
www.psycho-hygiena.eu
ozcesta 


FB: Psycho-Hygiena
 facebook-like-icon-page-share-icon-logo-like-button-sharethis-text-png-clip-art

Továren na štastie
90447026-3218129014905639-980936016049209344-n


Začíname s Kyäni /úžasný produkt -čítaj viac/
Stále sa učíme a získavame nové informácie o týchto výrobkoch, ktoré nás ohromili, a preto sme sa rozhodli ich sami vyskúšať, podeliť sa s Vami o naše skúsenosti a ponúkli možnosť objednať si cez nás tieto výrobky. Ak sa tak rozhodnete, stačí nám napísať mail s Vašimi zdravotnými problémami a radi Vám ponúkneme výrobok, ktorý bude najvhodnejší na riešenie problému.
Vieme, že v dnešnej dobe je rozhodujúca aj cena. Výrobky sa pohybujú v cene od 2€ do 160€, teda od užívania na jeden deò, cez užívanie na mesiac až po príležitostné užívanie na akútne problémy.
Vzhľadom na výborné referencie a skúsenosti priateľov s týmito produktami + vedeckú odbornosť a preukázanú nezávadnosť Vás ubezpečujeme, že nemáme v úmysle balamutiť, okrádať, klamať ani zavádzať . Snažíme sa poskytnúť príležitosť zlepšiť svoje zdravie (užívaním produktov), zlepšiť svoju finančnú situáciu, pomôcť sebe aj iným (v prípade zapojenia sa). Ide nám o to, aby sme sa všetci cítili dobre.
V prípade záujmu o viac informácií sa nebojte napísať nám. Najlepšie na mail: [email protected]
Kolaps-divadelna komedia/čítaj viac ak máš zaujem isť na premieru-na konci videa je kontakt-predpredaj vstupeniek
Neviem, ako ďalej!
Vo chvíli, keď sa nám nevodí podľa našich predstáv, vymiznú všetky farby z nášho života a zostane len čierna. Farbené spektrum nádeje pohltí smútok, žiaľ, obavy o budúcnosť a my akosi automaticky strácame silu bojovať a vzoprieť sa osudu. Miesto toho dovolíme negatívnym pocitom, aby sa udomácnili v našej duši a zatienili aj ten posledný zvyšok radosti, ktorá v nás ešte zostala. Slnko pre nás prestáva svietiť a my si kladieme otázku: „Ako ďalej?“
motivacia
au
Hmmmmm čo dodať
Tomáš Baťa


Tomáš Baťa se narodil v roce ve Zlínì. Byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden z nejvìtších podnikatelù své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobì a prodeji svých výrobkù, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomù. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako pøíklady top managementu. Pro svoji firmu dokázal vybudovat mìsto Zlín (včetnì univerzity). Patøí mezi nejlepší české podnikatele všech dob. Firma, kterou založil, dodnes prosperuje a je známá po celém svìtì/uspesne.eu/
Siddhártha Gautama (Buddha)


Buddha se narodil roku 560 pø.n.l. jako princ Sidhárta Gautama, zprvu žil jako mnoho mesiášù jako normální človìk, oženil se, mìl syna, ale v dobì své zralosti, když uvidìl bídu svìta, bolesti, konflikty a neøesti, opustil své postavení a uprchl. Zprvu byl žákem rùzných mistrù a musel spolu s dalšími mnichy udržovat pøísnou askezi. Pak ale po čase toto učení opustil a začíná žít podle svého učení a pøesvìdčení. Pøi meditacích dosáhl osvícení (bóddhi) a založil novou filozofickou školu dnes známou jako buddhismus. Po osvícení Gautama Buddha (Buddha Sakjámuni) chodil po svìtì a učil novému učení. Gautama zemøel po pozøení zkaženého masa od jednoho svého dárce./uspesne.eu/
Albert Einstein


Albert Einstein se narodil roku 1879 v Nìmecku. Již od svých deseti let se zajímal o pøírodní vìdy, ale ve škole nebyl učiteli oblíben, jelikož neuznával jejich autoritu. Jako dospìlý byl Einstein teoretický fyzik a stal se jedním z nejvýznamnìjších vìdcù všech dob. Mezi jeho pøíspìvky společnosti patøí pøedevším Obecná teorie relativity, která ho proslavila po celém svìtì a v roce 1921 byl ocenìn Nobelovou cenou za fyziku Na jeho počest po nìm byla pojmenována fotochemická jednotka einstein, chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein./uspesne.eu/
Božena Nemcová /poučné/
Božena Nìmcová

Božena Nìmcová, pùvodnì Barbora Panklová, se narodila roku 1820 ve Vídni, ale její rodina se brzy pøestìhovala do Ratiboøic. Byla česká spisovatelka a je považována za zakladatelku novodobé prózy. Mladou Boženu Nìmcovou velmi ovlivnila její babička, kterou pozdìji použila jako vzor pro svou postavu v románu „Babička“. Ve svých sedmnácti letech si vzala Josefa Nìmce, se kterým ale mìla nešťastné manželství. Božena mìla s Josefem tøi syny a jednu dceru a kvùli Josefovì povolání se neustále stìhovali. Jelikož její manžel pozdìji o své zamìstnání pøišel, živila se praním, úklidem a pøíležitostným psaním, ale ani to ji nepomohlo od chudoby. Božena Nìmcová se za svého života sblížila s vlastenecky smýšlejícími spisovateli a májovci. Zemøela roku 1862 v Praze a místem jejího odpočinku se stal Vyšehrad/uspesne.eu/
vznik2
Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.