Login · Register
September 29 2022 16:00:52
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Detoxi

sofa7@pobox.sk

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


motivacia
au
Hmmmmm čo dodať
Tomáš Baťa


Tomáš Baťa se narodil v roce ve Zlínì. Byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden z nejvìtších podnikatelù své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve vırobì a prodeji svıch vırobkù, kterımi dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomù. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako pøíklady top managementu. Pro svoji firmu dokázal vybudovat mìsto Zlín (včetnì univerzity). Patøí mezi nejlepší české podnikatele všech dob. Firma, kterou založil, dodnes prosperuje a je známá po celém svìtì/uspesne.eu/
Siddhártha Gautama (Buddha)


Buddha se narodil roku 560 pø.n.l. jako princ Sidhárta Gautama, zprvu žil jako mnoho mesiášù jako normální človìk, oženil se, mìl syna, ale v dobì své zralosti, když uvidìl bídu svìta, bolesti, konflikty a neøesti, opustil své postavení a uprchl. Zprvu byl žákem rùznıch mistrù a musel spolu s dalšími mnichy udržovat pøísnou askezi. Pak ale po čase toto učení opustil a začíná žít podle svého učení a pøesvìdčení. Pøi meditacích dosáhl osvícení (bóddhi) a založil novou filozofickou školu dnes známou jako buddhismus. Po osvícení Gautama Buddha (Buddha Sakjámuni) chodil po svìtì a učil novému učení. Gautama zemøel po pozøení zkaženého masa od jednoho svého dárce./uspesne.eu/
Albert Einstein


Albert Einstein se narodil roku 1879 v Nìmecku. Již od svıch deseti let se zajímal o pøírodní vìdy, ale ve škole nebyl učiteli oblíben, jelikož neuznával jejich autoritu. Jako dospìlı byl Einstein teoretickı fyzik a stal se jedním z nejvıznamnìjších vìdcù všech dob. Mezi jeho pøíspìvky společnosti patøí pøedevším Obecná teorie relativity, která ho proslavila po celém svìtì a v roce 1921 byl ocenìn Nobelovou cenou za fyziku Na jeho počest po nìm byla pojmenována fotochemická jednotka einstein, chemickı prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein./uspesne.eu/
Božena Nemcová /poučné/
Božena Nìmcová

Božena Nìmcová, pùvodnì Barbora Panklová, se narodila roku 1820 ve Vídni, ale její rodina se brzy pøestìhovala do Ratiboøic. Byla česká spisovatelka a je považována za zakladatelku novodobé prózy. Mladou Boženu Nìmcovou velmi ovlivnila její babička, kterou pozdìji použila jako vzor pro svou postavu v románu „Babička“. Ve svıch sedmnácti letech si vzala Josefa Nìmce, se kterım ale mìla nešťastné manželství. Božena mìla s Josefem tøi syny a jednu dceru a kvùli Josefovì povolání se neustále stìhovali. Jelikož její manžel pozdìji o své zamìstnání pøišel, živila se praním, úklidem a pøíležitostnım psaním, ale ani to ji nepomohlo od chudoby. Božena Nìmcová se za svého života sblížila s vlastenecky smıšlejícími spisovateli a májovci. Zemøela roku 1862 v Praze a místem jejího odpočinku se stal Vyšehrad/uspesne.eu/
vznik2
vznik
Pre Vás
ako na fujky v domácnosti
mravce šváby a iná pliaga