GRAVIOLA – zabijak rakoviny
Pridal sofa dňa Január 28 2013 21:13:1310 tisíc krát silnejšia chemoterapia. Naozaj účinná
Podrobné novinky


Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračnı zabiják rakovinnıch bunìk, 10 000 krát silnìjší než chemoterapie. A proč to nevíme? Je to, protože určité velké korporace chtìjí dostat zpìt svoje peníze utracené za roky vızkumu pøi snaze vytvoøit syntetickou verzi tohoto k prodeji.
Takže když to teď víte, mùžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdìlíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec koncù špatná. Je to zcela pøirozené a určitì to nemá žádné vedlejší účinky. Jestli máte místo, vypìstujte si jednu na své zahrádce.
I ostatní části rostliny jsou užitečné.
Až si pøíštì dáte ovocnı džus, øeknìte si o anonu.
Kolik lidí zbytečnì zemøelo, zatímco ten vırobce léčiv za miliardy dolarù toto tajemství zázračného stromu graviola skrıval?
Jde o nízkı strom zvanı graviola v brazilštinì, guanaba ve španìlštinì a v angličtinì má nevırazné jménao „soursop“. (Graviola v češtinì.) Plod hodnì velkı a nakysle sladká bílá dužina se buď rovnou jí anebo, co je bìžnìjší, používá na vırobu ovocnıch nápojù, døení atd.
Hlavní zájem o tuto rostlinu budí její silnı proti-rakovinnı účinek. Ačkoliv je účinná proti mnoha zdravotním potížím, je to její proti-nádorovı účinek, co budí nejvìtší zájem. Tato rostlina má prokázanı hojivı účinek pøi rakovinì u všech typù onkologickıch onemocnìní.
Kromì své hojivosti proti rakovinì, má graviola široké spektrum antimikrobiálních pùsobkù, jak proti bakteriálním, tak i plísòovım infekcím, a zabírá i proti vnitøním parazitním červùm, snižuje vysokı krevní tlak a používá se i pøi depresích, stresu a nervovıch poruchách.
Existuje-li jedinı pøíklad, kterı dramaticky objasòuje, proč je pro Američany jako vy a já existence Institutu zdravotní vìdy tak životnì dùležitá, tak jím je neuvìøitelnı pøíbìh za stromem Graviola…
Pravda je úžasnì jednoduchá: Hluboko v amazonském deštném pralese roste strom, kterı by mohl doslova pøinést revoluci do toho, co si vy, váš doktor i zbytek svìta myslí o léčbì rakoviny a šancích na pøežití. Budoucnost nikdy nevypadala slibnìji.
Vızkumy ukazují, že pomocí vıtažkù z tohoto zázračného stromu nyní lze:
• Udeøit proti nádorùm bezpečnì a účinnì pomocí plnì pøírodní terapie, která nezpùsobuje extrémní nevolnosti, ztráty na váze a vypadávání vlasù.
• Ochránit svùj imunitní systém a tak se vyhnout smrtelnım infekcím.
• Cítit se po léčebné kúøe silnìjší a zdravìjší.
• Posílit svou energii a zlepšit svùj náhled na život.
I zdroj tìchto informací budí zrovna takovı úžas: Pochází to od jednoho z nejvìtších americkıch vırobcù léčiv - th! e – ta rostlina prošla více než 20 laboratorními testy vedenımi už od 70. let! To, co tyto testy odhalily, není vùbec chudé na omračující zjištìní… U vıtažku ze stromu se ukázalo, že:
• Účinnì útočí na zhoubné buòky 12 typù rakoviny a zabíjí je, včetnì rakoviny tlustého støeva, prsu, prostaty, plic a slinivky…
• O tøech složkách je dokázáno, že jsou pøi zpomalování rùstu rakovinnıch bunìk 10 000 krát silnìjší než Adriamycin, bìžnì používané chemoterapeutické léčivo!
• A co na víc, na rozdíl od chemoterapie složky extrahované ze stromu graviola selektivnì pronásledují a zabíjí pouze rakovinné buòky. Nepoškozují zdravé buòky!
Úžasné protirakovinné vlastnosti stromu graviola byly rozsáhle studovány, tak proč jste o nich ještì neslyšeli? Když je extrakt z gravioly tak zázračnı.
Jeden z nejvìtších vırobcù léčiv za miliardy dolarù v Americe zahájil vızkum léčby rakoviny a jejich bádání se zamìøilo na graviolu, legendární hojivı strom z amazonského deštného pralesa.
Rùzné části stromu graviola – včetnì, kùry, listù, koøenù, plodù a semen z plodù už po staletí využívali domorodí indiánští medicinmani! I jiní Jihoameričané k léčbì onemocnìní srdce, astmatu, problémù s játry a artritidy. I když vycházela s jen malıch zadokumentovanıch vìdeckıch dùkazù, společnost nalila peníze a zdroje do testování protirakovinnıch vlastností tohoto stromu – a byli vısledky šokováni. Graviola se ukázala bıt dynamem ženoucím hubení rakoviny.
Tím ale pøíbìh gravioly témìø skončil.
Společnost má se stromem graviola jeden obrovskı problém – je zcela pøirozenı, a tudíž podle federálního zákona jej nelze patentovat. Není žádnı zpùsob, jak z nìj vytìžit poøádnı zisk.
Ukázalo se, že farmaceutická společnost témìø sedm let zkoušela syntetizovat dvì z nejsilnìjších protirakovinnıch ingrediencí v graviole. Kdyby mohli izolovat a vyrobit človìkem stvoøené klony toho, co činí graviolu tak mocnou, mohli by si to patentovat a dostat svoje prachy zpátky. Avšak narazili. Ten originál jednoduše nebyli schopni replikovat. Neexistoval tedy žádnı zpùsob, jak by si mohli zisky ochránit, nebo i jen dostat zpìt ty miliony, co nalili do vızkumu.
Jak se tak sen o ohromném profitu vypaøoval, jejich testování gravioly se skøípìním vázlo až se zastavilo. A co hùø, společnost celı projekt založila do šanonu a rozhodla se zjištìní svıch vızkumù nezveøejnit!
Naštìstí tu byl však jeden vìdec z vızkumného tımu gravioly, jehož svìdomí mu nedovolilo jen tak se dívat, jak se páchá taková ohavnost. Ač riskoval svou kariéru, kontaktoval společnost, která se vìnuje sklizni léčivıch rostlin z amazonského pralesa a vykecal jim to.
Nastal zázrak
Když byly zprávami o graviole poplašeni i vızkumníci z Institutu zdravotní vìdy ! začali pátrat po vızkumech, které se ohlednì tohoto rakovinu hubícího stromu dìlaly. Dùkazy omračujících účinkù gravioly a jejich šokujícího ukrıvání se začaly valit rychle a zbìsile…
… Národní institut rakoviny provedl první vìdeckı vızkum v roce 1976. Vısledky pøedvedly, že „listy a stonky gravioly se ukázaly jako účinné pøi napadání a ničení zhoubnıch bunìk.“ Vısledky publikované ve vnitøní zprávì však nevysvìtlitelnì nebyly nikdy uvolnìny pro veøejnost…
… Od roku 1976 bylo dokázalo, že graviola je úžasnì mocnı zabiják rakoviny 20 nezávislımi laboratorními testy, ovšem až dosud neprobìhly žádné klinické zkoušky s dvojitım slepım testem – což je typickı benchmark, jakı mainstreamoví doktoøi a odborné žurnály používají k posouzení terapeutické hodnoty – ty totiž nebyly nikdy iniciovány…
… Studie vydaná v Journal of Natural Products následnì po nedávné studii provedené Katolickou universitou Jižní Koreje uvedla, že u jedné chemikálie v graviole zjistili, že vıbìrovì zabíjí buòky rakoviny tlustého støeva „10 000 krát více než (bìžnì používanı chemoterapeutickı lék) Andriamycin…“
… Ta nejdùležitìjší část zprávy Katolické university Jižní Koreje je o tom, že graviola se ukazuje, že útočí selektivnì jen na rakovinné buòky a ponechává zdravé buòky netknuté. To je rozdíl oproti chemoterapii, která útočí bez rozlišení na všechny aktivnì se rozmnožující buòky (jako buòky žaludku a vlasù), čímž často vyvolává ničivé vedlejší účinky nevolnosti a ztráty vlasù u pacientù s rakovinou.
… Studie na Purdue University nedávno zjistila, že listy ze stromu graviola zabíjí buòky u šesti linií lidské rakoviny a zvláštì účinné jsou proti rakovinám prostaty, slinivky a plic… Po sedmi letech bylo ticho konečnì prolomenu a je to tu!