Zmenené stavy vedomia – telepatia, jasnovidnosť, predvídavosť
Pridal sofa dňa Jún 06 2013 14:22:44
Ako individuálne ľudské bytosti nie sme izolovanımi a bezvıznamnımi newtonovskımi jednotkami, ale ako integrálne pole holografického pôvodu je každı z nás zároveò mikrokozmom, ktorı odráža a obsahuje makrokozmos. Pokiaľ tomu tak je, potom má každı z nás v sebe potenciál k dosiahnutiu priameho a okamžitého prežitkového prístupu k doslova každému aspektu vesmíru, čo rozširuje naše schopnosti ďaleko za dosah našich zmyslov. Stanislav Grof
Podrobné novinky

Za určitıch okolností môže ľudské vnímanie presiahnuť hranice bežnej reality. Tieto stavy sa často označujú ako stavy zmeneného vedomia a zahròujú telepatické a jasnovidné vnemy, mystické stavy, psychedelické zážitky, stavy umeleckej a vedeckej inšpirácie, sny a iné. Takéto stavy rozširujú hranice možností ľudského ducha do netušenej ríše.

Telepatia je prenos informácií vo forme vizuálnych, sluchovıch a čuchovıch vnemov a pocitov medzi dvoma osobami bez použitia základnıch zmyslov. Ak dojde k telepatickému prenosu náhodne, ide o spontánnu telepatiu, ktorá sa prejavuje formou neobyčajnıch vidín, sluchovıch vnemov, snov či inıch prejavov a pre príjemcu majú reálny charakter. Väčšinou sa prejavuje u ľudí, ktorıch spája silná citová väzba alebo rodinné puto.

Telepatickı prenos nie je závislı na vlastnostiach priestoru medzi osobami. Informácie sa akoby priamo rozvinú v psyché subjektu bez toho, aby došlo k prenosu zmyslovımi kanálmi. Zdá sa, akoby v mysli príjemcu bolo možné rozvinúť veľmi emotívne nabité obsahy psyché iného jemu blízkeho človeka tak, že sa príjemca na tieto obsahy vďaka „súzneniu duší“ dokáže naladiť.

Jasnovidectvo funguje na vyššej úrovni ako telepatia. K telepatii sú potrební dvaja ľudia – odosielateľ a príjemca, ale pri jasnovidectve pôsobí aktívne len veľmi citlivı príjemca. Jasnovidnosť znamená predovšetkım zvıšenú schopnosť vnímať udalosti, ktoré sa odohrali v nedávnej aj vzdialenej minulosti a aj udalosti, ktoré sa ešte len uskutočniť majú. Jasnovidci sú schopní zistiť informácie o zdravotnom stave určitej osoby, mieste, kde sa nachádza alebo určiť niektoré údaje z jej minulého a súčasného života. Budúce udalosti vnímajú jasnovidci rozmazane. Akoby sa budúcnosť rodila z minulosti a čím je bližšie k súčasnosti, tım je jednoznačnejšia a ostrejšia.

Ak je vesmír organizovanı na princípe podobnému hologramu, sú v každej časti časopriestoru obsiahnuté informácie o celku a teda i dianie v celom vesmíre z hľadiska minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Sú preto obsiahnuté aj v ľudskej psyché. Treba sa len naladiť na konkrétnu informáciu v informačnom poli vesmíru a rozvinúť túto informáciu vo svojom vedomí.

Predvídanie je druh jasnovidnosti orientovanı do budúcnosti. Pri pohľade do minulosti jasnovidec vníma jednu konkrétnu, už uskutočnenú históriu ale pri pohľade do budúcnosti vníma celé spektrum možnıch histórií. Toto spektrum je tım širšie, čím je budúcnosť vzdialenejšia.

Viera v predurčenı a nezmeniteľnı osud je nesprávna. Samotná teória relativity tvrdí, že možnosť predvídať budúci vıvoj hmoty je obmedzená štruktúrou časopriestoru. Ak vezmeme do úvahy existenciu vedomej psyché, potom predstavy vytvárané touto psyché sa môžu superpozíciou spájať s predurčenım stavom systému a úplne ho zmeniť.

Veštby tıkajúce sa vıznamnıch udalostí alebo katastrof bıvajú presné, pokiaľ je s nimi oboznámená len malá skupina ľudí alebo ak sú veštby popísané tak, že nie je dopredu zrejmé, čo presne vyjadrujú. Jasnovidci paradoxne neponúkajú vo svojich veštbách zameranıch do vzdialenej budúcnosti len jednu možnosť budúcej skutočnosti, ale niekoľko alternatívnych možností vıvoja – niekoľko možnıch histórií vıvoja, ktoré by sa mohli realizovať v závislosti na tom, ktorım smerom sa bude vıvoj ľudstva ďalej uberať. Záleží preto zrejme len na ľuďoch, akú budúcnosť si zvolia.

Mgr. Rostislav Szeruda – Kvantová duše