Dalajlámovo proroctví/prišlo od Ing Vaòkovej
Pridal sofa dňa Jún 06 2013 17:08:30
Toto je poselství dalajlámy k miléniu, stačí pár sekund na jeho pøečtení a zamyšlení se nad ním.
Mantra by mìla odejít z vašich rukou
do 96 hodin. Takže nezadržujte si toto
poselství a obdržíte velmi pøíjemné
pøekvapení.
Toto je pravda, i když nejste
povìrčiví.
Podrobné novinky
Návod pro život
1. Vezmìte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
3. Držte se tøí R: - respektu vùči sobì
- respektu vùči ostatním
- responsibility - zodpovìdnosti za všechny svoje činy.
4. Pamatujte si, že když nedostanete to co chcete, je to nìkdy skvìlı zásah štìstí.
5. Naučte se pravidla, abyste vìdìli, jak je správnì porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké pøátelství.
7. Když si uvìdomíte, že jste udìlali chybu, udìlejte okamžitì kroky k její nápravì.
8. Každı den buďte nìjakı čas o samotì.
9. Otevøete svoji náruč zmìnì, ale nevzdávejte se pøi tom svıch hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je nìkdy ta nejlepší odpovìď.
11. Žijte dobrı, čestnı život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpìt, budete se moci
tìšit z nìho podruhé.
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
13. Pøi neshodì s vašimi milovanımi, øešte pouze pøítomnou situaci. Nevynášejte na svìtlo
minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to zpùsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte nìkam, kde jste nikdy pøed tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je vìtší, než vaše
vzájemné potøeby.
18. Posuzujte svùj úspìch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.
19. Pøistupujte k lásce i vaøení s hravou bezstarostnou odevzdanost