Môj anjel
Pridal sofa dňa Jún 20 2013 11:18:11
Akı je tvoj anjel? čítaj viac
Podrobné novinky
1. 1. – 5. 1. – NEMAMIÁŠ – Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní a rozhodní. S veľkou vıdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu dokážu vždy preniknúť k podstate veci. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Sú mimoriadne zodpovední, starostliví a láskaví.
6. 1. – 10. 1. – JEJLAEL – Obdarúva presnım myslením, bystrou inteligenciou až pedantnosťou. Nakoľko sú prudkej povahy, pomáha im reagovať pokojne, bez strachu a násilia. Sú dôkladní a intuitívni, veľmi vplyvní a uznávaní vo svojom obore.
11. 1. – 15. 1. – HARACHEL – Podporuje fyzickú plodnosť a intelektuálnu činnosť. Jeho chránenci majú obrovskı intelekt, ktorı im zaručuje úspech. Sú cieľavedomí a zodpovední, neustále sa zdokonaľujú a vždy dosiahnu to, čo si zaumienili.
16. 1. – 20. 1. – MITZRAEL – Jeho chránenci sú ľudia s veľkou fyzickou, ale hlavne mentálnou silou, ktorí sa zvyčajne dožívajú vysokého veku. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip.
21. 1. – 25. 1. – UMABEL – Sú veľmi citovo založení a city veľmi hlboko prežívajú. Ich zaľúbenosť je hlboká a priateľstvo oddané. Zvyčajne prežívajú dosť pestrı ľúbostnı život. Musia si dávať pozor, aby neupadli do hriechu.
26. 1. – 30. 1. – JAHHEL – Pomáha osvojovať si čestnosť. Túžia žiť osamote v tichom a pokojnom prostredí. Tu sa dokážu najlepšie
nabiť energiou a nachádzajú vnútornú vyrovnanosť. Sú uznávaní pre svoju skromnosť, veselosť a družnosť.
31. 1. – 4. 2. – ANNAUL – Je strážcom financií. Všetko, čo od neho jeho chránenci dostanú, im citeľne zlepšuje život. Vedia sa sústrediť na detaily, v myslení sú obratní a duchaplní. Vedia byť aj zábavní a príťažliví.
5. 2. – 9. 2. – MEHRIEL – Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť, svoje nápady a myšlienky vedia vysvetliť písomne, ústne, maľbami. Ich myšlienky majú často praktickú podobu. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.
10. 2. – 14. 2. – DAMABIÁŠ – Poskytuje absolútnu ochranu pred všetkım zlom. Ich múdrosť sa prejavuje ako dobrota a láskavosť. V živote môžu prekonať dlhú cestu, ktorá ich napokon privedie k veľkému objavu, ba až k pokladu.
15. 2. – 19. 2. – MANAKEL – Ovplyvòuje spánok a sny, pomáha naprávať zlo. Svojim chránencom napomáha pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší. Sú veľmi citliví, spoľahliví a dôveryhodní.
20. 2. – 24. 2. – EJAEL – Svojich chránencov utešuje, ak sa ocitnú v nešťastí, preto dokážu v každej situácii vidieť aj niečo pozitívne. Sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Majú radi pokoj, pohodlie a ticho.
25. 2. – 29. 2. – HABUIÁŠ - Jeho chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Na ľudí okolo seba pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, prinášajú im radosť a zdravie do života.
1. 3. – 5. 3. – ROCHEL – Je nositeľom svetla, ktoré nám pomáha nájsť, čo sme stratili, alebo nám bolo ukradnuté. Svojim chránencom dáva silu, aby prestali hrať niekoho iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takto odhalia vlastné sily a talent.
6. 3. – 10. 3. – JABAMIÁŠ – Jeho chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s aktívnou mysľou. Sú zvlášť citliví na krásu. Každé ich úsilie je úspešné a plodné. Vždy nachádzajú podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.
11. 3. – 15. 3. – HAJAIEL – Zaručuje víťazstvo a pokoj! Chráni hlavne pred zlomyseľnımi ľuďmi, negatívnymi situáciami a vplyvmi. Majú silnı zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch bıvajú obhajcami. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou.
16. 3. – 20. 3. – MUMIÁŠ – Ovplyvòuje zdravie a dåžku života. Dodáva silu na úspešné dokončenie všetkıch záležitostí. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, konajú bezprostredne a nekompromisne. Všetko dotiahnu do konca. Sú to úspešní ľudia.
21. 3. - 25. 3. - VEHUIÁŠ - Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť, žijú si po svojom, nosia v sebe životodarnı plameò, tvorivú energiu. Uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia! Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatòovať múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť a ich city sú hlboké a intenzívne.
26. 3. – 30. 3. – JELIEL - Dopomáha k víťazstvu tım, ktorí sú nespravodlivo obviòovaní. Svojím chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rıchlo chápu a vedia dobre presviedčať inıch. A navyše, anjel Jeliel pomáha udržiavať manželskú vernosť.
31. 3. – 4. 4. – SITAEL - Pomáha prekonávať akıkoľvek typ bezprávia, presadzuje ušľachtilosť a ničí nespravodlivosť. Jeho chránenci sú bystrí, a nielen to! Sú pracovití, schopní úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Vedia si urobiť nestrannı úsudok a uzmieriť proti sebe stojace nepriateľské strany.
5. 4. – 9. 4. – ELEMIÁŠ - Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Z tıchto ľudí sú veľmi dobrí vedúci pracovníci, ktorí si dokážu vybrať správnych podriadenıch
10. 4. – 14. 4. – MAHASIÁŠ - Sú to rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní ľudia. S istotou prekonávajú životné útrapy. Sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú veľmi dobrí spoločníci. Milujú život so všetkımi radosťami vrátane romantickej lásky.
15. 4. – 20. 4. – LELACHEL - Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorım dosahujú veľké úspechy ako umelci. Sú väčšinou drobní, milí, pre nich je určujúca láska, umenie, veda a sláva. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné zdroje a prehnané ambície! Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bıvajú zväčša nekonečne milovaní.
21. 4. – 25. 4. – AKAIÁŠ - Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Sú starostliví, chránia inıch a sústreďujú okolo seba inteligentnıch ľudí.
26. 4. – 30. 4. – KACHETEL - Jeho chránenci sú bezpochyby požehnaní a šťastní ľudia. Dodáva im požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko zlé obracia na dobré. Zväčša pracujú v poľnohospodárstve, alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia. Svoj voľnı čas radi trávia na vidieku.
1. 5. – 5. 5. – HAZIEL - Svojím chránencom sprostredkúva božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenımi a vplyvnımi osobnosťami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhıbať sa konfliktom, prežijú šťastnı život. Haziel im pomáha zachovávať čestnosť a vždy dodržiavať slovo.
6. 5. - 10. 5. – ALADIÁŠ - Pomáha udržiavať dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie. Majú silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastnıch chıb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední.
11. 5. - 15. 5. – LAUVIÁŠ - Jeho chránenci sú talentovaní a majú tvorivé schopnosti. Oplıvajú bohatou predstavivosťou. Bıvajú veľmi úspešní. Ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Majú zmysel pre humor, dokonca až iróniu.
16. 5. - 20. 5. – HAHAIÁŠ - Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivım osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Ukazuje cestu k lepšiemu a zabraòuje nešťastiu. Zdvíha morálku a príjemné spôsoby. ¼udia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo.
21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL – Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Dá sa im vo všetkom dôverovať. Majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vedia splniť akúkoľvek úlohu. U každého dosiahnu presne to, čo chcú.
26. 5. - 31. 5. – MEBACHEL - Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraòuje nevinnıch a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Zasadzujú sa za dodržiavanie ľudskıch práv. Sú chránení pred klebetami a zlodejmi.
1. 6. - 5. 6. – HARIEL - Ovláda umenie a vedu. Dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostnı a plnohodnotnı život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivıch ľudí, ktorí vyriešia každı problém.
6. 6. - 10. 6. – HAKAMIÁŠ - Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú silnımi jedincami a vedia byť zábavní.
11. 6. – 15. 6. – LAUVIAS - Je anjelom vedomostí. ¼udia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní, ale majú vyvinutı šiesty zmysel umožòujúci vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Životné skutočnosti vnímajú v celej ich håbke. Nemajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.
16. 6. - 21. 6. – KALIEL - Je anjelom pravdy. Chráni nevinnıch, dopomáha k tomu, aby pravda vyšla najavo. Prináša rıchlu pomoc v nešťastí. Jeho chránenci majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné/Musia sa však využívať vždy na čestné ciele.
22. 6. - 26. 6. – LEUVIÁŠ - Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bıvajú veľmi romantickí.
27. 6. - 1. 7. – PAHALIÁŠ - Sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k inım, pritom čestní a veľkorysí. Pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitı cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.
2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL – Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom... Ovplyvòuje vedcov a filozofov. Jeho chránenci sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivıch situácií. V živote sú po každej stránke úspešní.
7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL – Zaručuje slávu a finančnı úspech. Ovplyvòuje diplomaciu a obchodovanie. Majú cit pre obchod a podnikanie. Bıvajú mimoriadne kreatívni.
12. 7. - 16. 7. - MELACHEL – ¼udia, ktorıch ochraòuje, sa zaoberajú problematikou zdravia, alebo odvetviami súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť.
17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ – Prináša božiu milosť. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a v ťažkostiach, či už telesnıch alebo duševnıch, ochraòuje a vedie ich správnym smerom, na cestu pravdy.
23. 7. – 27. 7. - NITAIÁŠ – Odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov. Poskytuje ochranu hlavne múdrym a pravdovravnım ľuďom. Jeho chránenci milujú ticho a samotu. Sú mimoriadne príťažliví.
28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ – Vládne nad diplomaciou a politikou. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a o všetkıch oblastiach spojenıch s rozhodovaním.
2. 8. - 6. 8. - JERATEL – Bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. ¼udia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou.
7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ – Pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Dokážu sa poučiť z vlastnıch chıb a tak získavajú dar úsudku. Konajú opatrne a prv, než príjmu rozhodnutie dôkladne si všetko premyslia.
13. 8. - 17. 8. - REIJEL – Ovplyvòuje náboženské city a meditáciu, chráni pred ohováraním a zlımi duchmi. Jeho chránenci sú silí, intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytıčenı cieľ.
18. 8. - 22. 8. - OMAEL – Podporuje plodnosť živıch bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša plodnosť, dáva život a fyzické zdravie. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni/vo svojom okolí sa postupe stávajú vplyvnımi.
23. 8. - 28. 8. - LEKABEL – Jeho chránenci sú duchove založení, vynikajú vo vedeckıch odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Sú plní ideálov, vedia riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech vďačia len a len vlastnému nadaniu.
29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ – Je patrónom policajnıch úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správe pochopiť situácie ľudí, vytvoriť si objektívny obraz a pri vynášaní súdov postupujú spravodlivo a čestne. Sú obdarení vıbornou pamäťou.
3. 9. - 7. 9. – JEHUIÁŠ - Svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a ničiť ich plány. Poskytuje im veľkú silu. Žijú podľa vysokıch zásad a zostávajú im verní. Obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytıčenému cieľu. Všetky pracovné povinnosti sú pre nich zdrojom potešenia.
8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ – V ľuďoch vzbudzuje poslušnosť a úctu k vysokopostavenım osobám. Oddanosť a svedomitosť jeho chránencov im prináša veľké uznanie. Sú obrovskou oporou ľuďom, s ktorımi spolupracujú. Vďaka nadaniu a kvalite svojej práce sa stávajú všeobecne známi.
13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ – Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách, podporuje priateľské dohody. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.
18. 9. - 23. 9. - MENADEL – Oslobodzuje väzòov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa o inıch. Majú vıbornı vkus a zmysel pre estetiku.
24. 9. - 28. 9. - ANIEL – Zosobòuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. Dokážu prekonať rutinu a stávajú sa dokonalımi. Z nepríjemnıch situácií vychádzajú ako víťazi.
29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ –Pomáha hľadať pravdu a taktiež spôsob, ako skombinovať vodu a oheò vo svojom vnútri. Prežijú život plnı pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní.
4. 10. - 8. 10. - REHAEL – Vládne nad zdravím a dlhım životom. Lieči fyzické a psychické choroby, ovplyvòuje lásku a rešpekt medzi rodičmi a deťmi. Bıvajú príjemní, rozhodní, idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.
9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL – Oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov. Zbavuje ich nepriateľov. Ovplyvòuje spisovateľov a umelcov. Vynikajú vo vıtvarnom umení alebo v literárnej tvorbe.
14. 10. - 18. 10 – HAHACHEL - Svojich chránencov vedie k láske a k múdrosti. Všímajú si len to, čo je v živote skutočne dôležité – no nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom hmotne založenom svete. často bıvajú kritizovaní a stávajú sa pre svoje názory nepohodlní. Dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí so vznešenou dušou.
19. 10. - 23. 10. – MIKAEL - Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, vernıch privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych. Sú láskaví a starostliví.
24. 10. - 28. 10. – VEVALIÁŠ - Poráža nepriateľov a oslobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najskôr zviesť vnútronı boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupòu lásky, cnosti a slobody. Vısledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života vırazne prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.
29. 10. – 2. 11. – JELAHIÁŠ - Je patrónom víťazstva a zaručuje vıraznı úspech. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenımi názormi a citmi. Občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Ich život je plnı silnıch emócií.
3. 11. - 7. 11. – SEALIÁŠ - Posilòuje a povzbudzuje poníženıch, utláčanıch a zdeptanıch. Jeho plodivá energia povzbudzuje všetkıch v jeho okolí. Vylepšuje každú situáciu. Svojim chránencom dodáva vytrvalosť, aby vždy dosiahli svoj cieľ. Radi sa učia a majú prostriedky aj talent, aby sa učili ľahko.
8. 11. - 12. 11. – ARIEL - Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to tak duchovné ako i hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.
13. 11. - 17. 11. – ASALIÁŠ - Stará sa o to, aby pravda vždy vyšla najavo. Inšpiruje k veľkım myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Majú vıbornú pamäť, postreh a všetko robia dôkladne. Vždy sú si istí úspechom.
18. 11. - 22. 11. – MICHAEL - Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrı vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Sú veľmi atraktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy. Oplıvajú zmyslom pre humor a šarmom.
23. 11. – 27. 11. – VEHUEL – Svojich chránencov ochraòuje pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeò života, ktorá im príde do cesty. Dokážu sa tešiť aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce.
28. 11. – 2. 12. – DANIEL – Jeho chránenci majú dobrı a presnı úsudok. V prípade, že sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Sú obdarení jasnou mysľou a prirodzenou vırečnosťou. Sú veľmi úspešní hlavne v právnej oblasti. Vynikajú tiež v obchodovaní.
3. 12. – 7. 12. – HAHAZIÁŠ – Vracia telesné a duševné zdravie. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Majú vlastnı spôsob myslenia a svojské špeciálne postupy. často stoja za veľkımi objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.
8. 12. – 12. 12. – IMAMIÁŠ – Svojim chránencom pomáha oslobodiť sa od všetkého, čo ich zdržiava alebo vracia späť, takže sa zbavujú negatívnych pocitov, ktoré sú ich hlavnımi nepriateľmi. Vyznačujú sa statočnosťou, činorodosťou a vıkonnosťou.
13. 12. – 16. 12. – NANAEL – Sú vysoko vzdelaní a vyznajú sa vo vysokej vede. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa niekedy zdajú ľahostajní a zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ.
17. 12. – 21. 12. – NITAEL – Poskytuje dlhı a pokojnı život... Svojich chránencov ochraòuje pred nehodami a pádmi. Sú to ľudia dôveryhodní, známi a uznávaní. Vďaka láskavosti a záujmu o inıch žijú v blahobyte. Sú zvodní a príťažliví.
22. 12. – 26. 12. – MEBAHIÁŠ – Prináša útechu a pomáha pri počatí každého druhu, vrátanie rodenia detí. Jeho chránenci majú ohromnú morálku a poväčšine aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzenı rešpekt, sú opatrní a rozvážni. Patria do skupiny ľudí, ktorıch mená sa stávajú legendami.
27. 12. – 31. 12. – POIEL – Vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Sú to ľudia skromní a mierni. Vďaka ich šťastnej povahe sú veľmi obľúbení, šarmantní a presvedčiví. Za svoj úspech vďačia vılučne svojmu talentu.


Viac tu: http://aeonalili.webnode.cz/anjeli-strazni-podla-datumu-narodenia/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk