CITRON do mrazáku
Pridal sofa dňa Január 20 2013 15:08:41
V žádném pøípadì to neberte jako lékaøskou pomoc, ale pokud to pomùže jen jediné osobì, bude to stát za to.
Mnoho profesionálù v restauracích používá nebo konzumuje citron a je možné používat jej tak, aby nic nevyšlo nazmar.

Podrobné novinky
Jak mùžete využít celı citron bez odpadu?
Jednoduše .. dejte umytı citron do mrazícího boxu lednice. Jakmile je citron zmrzlı, celı citrón nastrouhejte (není potøeba loupat) a posypte jim vaše potraviny. Posypte whisky, vína, zeleninovı salát, zmrzlinu, polévky, nudle, špagety, omáčky, rıži, suši, rybí pokrmy - cokoliv. Všechny potraviny budou mít nečekanì nádhernou chuť, nìco, co jste možná nikdy pøedtím neochutnali.

S nejvìtší pravdìpodobností si jen myslíte, že citronové šťávy mají mnoho vitaminu C. To už není úplná pravda. Co je hlavní vıhodou použití celéh citronu kromì zabránìní jeho plıtváním a pøidávání nové chuti? Citronové slupky obsahují 5 až 10krát více vitamínù než samotná citronová šťáva. Ano, to je to, co je plıtvání, ale od této chvíle tento jednoduchı postup zamrznutí celého citronu pomùže zkonzumovat všechny živiny a ještì mnohem zdravìji. Je také dobré, že citronové kùry jsou schopny z tìla odstranit
zdravotnì závadné toxické prvky.

Takže dejte citron do mrazáku a pak každı den s ním posypejte svá jídla. Je to klíč k tomu, aby byly vaše potraviny chutnìjší, a vy budete žít zdravìji a déle! To je tajemství citronu! Lepší pozdì než nikdy!

Pøekvapující vıhody citrónu: citron (citrus) je zázračnı produkt, zabíjí rakovinné buòky. Je 10.000krát silnìjší než chemoterapie.
Proč o tom nevíte? Protože laboratoøe mají zájem dìlat syntetickou verzi, která jim pøinese obrovské zisky. Nyní mùžete pomoci pøíteli v nouzi tím, že mu dáte vìdìt, že citronová šťáva je prospìšná v prevenci onemocnìní. Jeho chuť je pøíjemná a nepøináší strašlivé účinky chemoterapie. Kolik lidí zbytečnì zemøe pøi tomto pøísnì støeženém tajemství jen proto, aby nedošlo k ohrožení multimilionáøskıch velkıch společností?

Jak víte, jsou známy citronovníky s více odrùdami citronù a limetek. Mùžete jíst ovoce rùznımi zpùsoby: mùžete jíst øízky, džusy, pøipravené nápoje, sorbety, pečivo, atd. Má mnoho ctností, ale nejzajímavìjší je efekt, vyvolán u cyst a nádorù. Tato rostlina je osvìdčenım lékem proti rakovinì všech typù. Nìkteøí øíkají, že je velmi užitečnı ve všech variantách rakoviny a je považován i jako antimikrobiální spektrum proti bakteriálním infekcím a plísním, účinnı proti vnitøním parazitùm a červùm, reguluje krevní tlak, kterı je pøíliš vysokı, je antidepresivem, bojuje proti stresu a nervovım poruchám.

Zdroj tìchto informací je fascinující:
pochází od jednoho z nejvìtších vırobcù lékù na svìtì, kterı øíká, že po více než 20 laboratorních testech od roku 1970 extrakty ukázaly, že ničí zhoubné buòky ve 12 druzích rakoviny, včetnì rakoviny tlustého støeva, prsu, prostaty, plic a slinivky bøišní.
Sloučeniny tohoto stromu ukázaly 10000 krát lepší vısledky než produkty Adriamycin, drog bìžnì používané v chemoterapii na celém svìtì, kterı zpomaluje rùst nádorovıch bunìk.
A co je ještì více udivující:
tento typ léčby s extraktem z citronu pouze ničí zhoubné rakovinné buòky a nemá vliv na zdravé buòky.