Login · Register
August 15 2022 07:05:31
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Detoxi

sofa7@pobox.sk

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


Môj anjel
1. 1. – 5. 1. – NEMAMIÁŠ – Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní a rozhodní. S veľkou vıdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu dokážu vždy preniknúť k podstate veci. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Sú mimoriadne zodpovední, starostliví a láskaví.
6. 1. – 10. 1. – JEJLAEL – Obdarúva presnım myslením, bystrou inteligenciou až pedantnosťou. Nakoľko sú prudkej povahy, pomáha im reagovať pokojne, bez strachu a násilia. Sú dôkladní a intuitívni, veľmi vplyvní a uznávaní vo svojom obore.
11. 1. – 15. 1. – HARACHEL – Podporuje fyzickú plodnosť a intelektuálnu činnosť. Jeho chránenci majú obrovskı intelekt, ktorı im zaručuje úspech. Sú cieľavedomí a zodpovední, neustále sa zdokonaľujú a vždy dosiahnu to, čo si zaumienili.
16. 1. – 20. 1. – MITZRAEL – Jeho chránenci sú ľudia s veľkou fyzickou, ale hlavne mentálnou silou, ktorí sa zvyčajne dožívajú vysokého veku. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip.
21. 1. – 25. 1. – UMABEL – Sú veľmi citovo založení a city veľmi hlboko prežívajú. Ich zaľúbenosť je hlboká a priateľstvo oddané. Zvyčajne prežívajú dosť pestrı ľúbostnı život. Musia si dávať pozor, aby neupadli do hriechu.
26. 1. – 30. 1. – JAHHEL – Pomáha osvojovať si čestnosť. Túžia žiť osamote v tichom a pokojnom prostredí. Tu sa dokážu najlepšie
nabiť energiou a nachádzajú vnútornú vyrovnanosť. Sú uznávaní pre svoju skromnosť, veselosť a družnosť.
31. 1. – 4. 2. – ANNAUL – Je strážcom financií. Všetko, čo od neho jeho chránenci dostanú, im citeľne zlepšuje život. Vedia sa sústrediť na detaily, v myslení sú obratní a duchaplní. Vedia byť aj zábavní a príťažliví.
5. 2. – 9. 2. – MEHRIEL – Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť, svoje nápady a myšlienky vedia vysvetliť písomne, ústne, maľbami. Ich myšlienky majú často praktickú podobu. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.
10. 2. – 14. 2. – DAMABIÁŠ – Poskytuje absolútnu ochranu pred všetkım zlom. Ich múdrosť sa prejavuje ako dobrota a láskavosť. V živote môžu prekonať dlhú cestu, ktorá ich napokon privedie k veľkému objavu, ba až k pokladu.
15. 2. – 19. 2. – MANAKEL – Ovplyvòuje spánok a sny, pomáha naprávať zlo. Svojim chránencom napomáha pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší. Sú veľmi citliví, spoľahliví a dôveryhodní.
20. 2. – 24. 2. – EJAEL – Svojich chránencov utešuje, ak sa ocitnú v nešťastí, preto dokážu v každej situácii vidieť aj niečo pozitívne. Sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Majú radi pokoj, pohodlie a ticho.
25. 2. – 29. 2. – HABUIÁŠ - Jeho chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Na ľudí okolo seba pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, prinášajú im radosť a zdravie do života.
1. 3. – 5. 3. – ROCHEL – Je nositeľom svetla, ktoré nám pomáha nájsť, čo sme stratili, alebo nám bolo ukradnuté. Svojim chránencom dáva silu, aby prestali hrať niekoho iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takto odhalia vlastné sily a talent.
6. 3. – 10. 3. – JABAMIÁŠ – Jeho chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s aktívnou mysľou. Sú zvlášť citliví na krásu. Každé ich úsilie je úspešné a plodné. Vždy nachádzajú podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.
11. 3. – 15. 3. – HAJAIEL – Zaručuje víťazstvo a pokoj! Chráni hlavne pred zlomyseľnımi ľuďmi, negatívnymi situáciami a vplyvmi. Majú silnı zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch bıvajú obhajcami. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou.
16. 3. – 20. 3. – MUMIÁŠ – Ovplyvòuje zdravie a dåžku života. Dodáva silu na úspešné dokončenie všetkıch záležitostí. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, konajú bezprostredne a nekompromisne. Všetko dotiahnu do konca. Sú to úspešní ľudia.
21. 3. - 25. 3. - VEHUIÁŠ - Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť, žijú si po svojom, nosia v sebe životodarnı plameò, tvorivú energiu. Uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia! Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatòovať múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť a ich city sú hlboké a intenzívne.
26. 3. – 30. 3. – JELIEL - Dopomáha k víťazstvu tım, ktorí sú nespravodlivo obviòovaní. Svojím chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rıchlo chápu a vedia dobre presviedčať inıch. A navyše, anjel Jeliel pomáha udržiavať manželskú vernosť.
31. 3. – 4. 4. – SITAEL - Pomáha prekonávať akıkoľvek typ bezprávia, presadzuje ušľachtilosť a ničí nespravodlivosť. Jeho chránenci sú bystrí, a nielen to! Sú pracovití, schopní úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Vedia si urobiť nestrannı úsudok a uzmieriť proti sebe stojace nepriateľské strany.
5. 4. – 9. 4. – ELEMIÁŠ - Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Z tıchto ľudí sú veľmi dobrí vedúci pracovníci, ktorí si dokážu vybrať správnych podriadenıch
10. 4. – 14. 4. – MAHASIÁŠ - Sú to rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní ľudia. S istotou prekonávajú životné útrapy. Sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú veľmi dobrí spoločníci. Milujú život so všetkımi radosťami vrátane romantickej lásky.
15. 4. – 20. 4. – LELACHEL - Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorım dosahujú veľké úspechy ako umelci. Sú väčšinou drobní, milí, pre nich je určujúca láska, umenie, veda a sláva. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné zdroje a prehnané ambície! Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bıvajú zväčša nekonečne milovaní.
21. 4. – 25. 4. – AKAIÁŠ - Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Sú starostliví, chránia inıch a sústreďujú okolo seba inteligentnıch ľudí.
26. 4. – 30. 4. – KACHETEL - Jeho chránenci sú bezpochyby požehnaní a šťastní ľudia. Dodáva im požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko zlé obracia na dobré. Zväčša pracujú v poľnohospodárstve, alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia. Svoj voľnı čas radi trávia na vidieku.
1. 5. – 5. 5. – HAZIEL - Svojím chránencom sprostredkúva božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenımi a vplyvnımi osobnosťami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhıbať sa konfliktom, prežijú šťastnı život. Haziel im pomáha zachovávať čestnosť a vždy dodržiavať slovo.
6. 5. - 10. 5. – ALADIÁŠ - Pomáha udržiavať dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie. Majú silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastnıch chıb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední.
11. 5. - 15. 5. – LAUVIÁŠ - Jeho chránenci sú talentovaní a majú tvorivé schopnosti. Oplıvajú bohatou predstavivosťou. Bıvajú veľmi úspešní. Ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Majú zmysel pre humor, dokonca až iróniu.
16. 5. - 20. 5. – HAHAIÁŠ - Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivım osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Ukazuje cestu k lepšiemu a zabraòuje nešťastiu. Zdvíha morálku a príjemné spôsoby. ¼udia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo.
21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL – Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Dá sa im vo všetkom dôverovať. Majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vedia splniť akúkoľvek úlohu. U každého dosiahnu presne to, čo chcú.
26. 5. - 31. 5. – MEBACHEL - Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraòuje nevinnıch a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Zasadzujú sa za dodržiavanie ľudskıch práv. Sú chránení pred klebetami a zlodejmi.
1. 6. - 5. 6. – HARIEL - Ovláda umenie a vedu. Dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostnı a plnohodnotnı život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivıch ľudí, ktorí vyriešia každı problém.
6. 6. - 10. 6. – HAKAMIÁŠ - Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú silnımi jedincami a vedia byť zábavní.
11. 6. – 15. 6. – LAUVIAS - Je anjelom vedomostí. ¼udia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní, ale majú vyvinutı šiesty zmysel umožòujúci vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Životné skutočnosti vnímajú v celej ich håbke. Nemajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.
16. 6. - 21. 6. – KALIEL - Je anjelom pravdy. Chráni nevinnıch, dopomáha k tomu, aby pravda vyšla najavo. Prináša rıchlu pomoc v nešťastí. Jeho chránenci majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné/Musia sa však využívať vždy na čestné ciele.
22. 6. - 26. 6. – LEUVIÁŠ - Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bıvajú veľmi romantickí.
27. 6. - 1. 7. – PAHALIÁŠ - Sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k inım, pritom čestní a veľkorysí. Pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitı cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.
2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL – Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom... Ovplyvòuje vedcov a filozofov. Jeho chránenci sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivıch situácií. V živote sú po každej stránke úspešní.
7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL – Zaručuje slávu a finančnı úspech. Ovplyvòuje diplomaciu a obchodovanie. Majú cit pre obchod a podnikanie. Bıvajú mimoriadne kreatívni.
12. 7. - 16. 7. - MELACHEL – ¼udia, ktorıch ochraòuje, sa zaoberajú problematikou zdravia, alebo odvetviami súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť.
17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ – Prináša božiu milosť. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a v ťažkostiach, či už telesnıch alebo duševnıch, ochraòuje a vedie ich správnym smerom, na cestu pravdy.
23. 7. – 27. 7. - NITAIÁŠ – Odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov. Poskytuje ochranu hlavne múdrym a pravdovravnım ľuďom. Jeho chránenci milujú ticho a samotu. Sú mimoriadne príťažliví.
28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ – Vládne nad diplomaciou a politikou. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a o všetkıch oblastiach spojenıch s rozhodovaním.
2. 8. - 6. 8. - JERATEL – Bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. ¼udia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou.
7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ – Pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Dokážu sa poučiť z vlastnıch chıb a tak získavajú dar úsudku. Konajú opatrne a prv, než príjmu rozhodnutie dôkladne si všetko premyslia.
13. 8. - 17. 8. - REIJEL – Ovplyvòuje náboženské city a meditáciu, chráni pred ohováraním a zlımi duchmi. Jeho chránenci sú silí, intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytıčenı cieľ.
18. 8. - 22. 8. - OMAEL – Podporuje plodnosť živıch bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša plodnosť, dáva život a fyzické zdravie. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni/vo svojom okolí sa postupe stávajú vplyvnımi.
23. 8. - 28. 8. - LEKABEL – Jeho chránenci sú duchove založení, vynikajú vo vedeckıch odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Sú plní ideálov, vedia riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech vďačia len a len vlastnému nadaniu.
29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ – Je patrónom policajnıch úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správe pochopiť situácie ľudí, vytvoriť si objektívny obraz a pri vynášaní súdov postupujú spravodlivo a čestne. Sú obdarení vıbornou pamäťou.
3. 9. - 7. 9. – JEHUIÁŠ - Svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a ničiť ich plány. Poskytuje im veľkú silu. Žijú podľa vysokıch zásad a zostávajú im verní. Obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytıčenému cieľu. Všetky pracovné povinnosti sú pre nich zdrojom potešenia.
8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ – V ľuďoch vzbudzuje poslušnosť a úctu k vysokopostavenım osobám. Oddanosť a svedomitosť jeho chránencov im prináša veľké uznanie. Sú obrovskou oporou ľuďom, s ktorımi spolupracujú. Vďaka nadaniu a kvalite svojej práce sa stávajú všeobecne známi.
13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ – Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách, podporuje priateľské dohody. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.
18. 9. - 23. 9. - MENADEL – Oslobodzuje väzòov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa o inıch. Majú vıbornı vkus a zmysel pre estetiku.
24. 9. - 28. 9. - ANIEL – Zosobòuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. Dokážu prekonať rutinu a stávajú sa dokonalımi. Z nepríjemnıch situácií vychádzajú ako víťazi.
29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ –Pomáha hľadať pravdu a taktiež spôsob, ako skombinovať vodu a oheò vo svojom vnútri. Prežijú život plnı pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní.
4. 10. - 8. 10. - REHAEL – Vládne nad zdravím a dlhım životom. Lieči fyzické a psychické choroby, ovplyvòuje lásku a rešpekt medzi rodičmi a deťmi. Bıvajú príjemní, rozhodní, idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.
9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL – Oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov. Zbavuje ich nepriateľov. Ovplyvòuje spisovateľov a umelcov. Vynikajú vo vıtvarnom umení alebo v literárnej tvorbe.
14. 10. - 18. 10 – HAHACHEL - Svojich chránencov vedie k láske a k múdrosti. Všímajú si len to, čo je v živote skutočne dôležité – no nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom hmotne založenom svete. často bıvajú kritizovaní a stávajú sa pre svoje názory nepohodlní. Dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí so vznešenou dušou.
19. 10. - 23. 10. – MIKAEL - Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, vernıch privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych. Sú láskaví a starostliví.
24. 10. - 28. 10. – VEVALIÁŠ - Poráža nepriateľov a oslobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najskôr zviesť vnútronı boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupòu lásky, cnosti a slobody. Vısledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života vırazne prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.
29. 10. – 2. 11. – JELAHIÁŠ - Je patrónom víťazstva a zaručuje vıraznı úspech. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenımi názormi a citmi. Občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Ich život je plnı silnıch emócií.
3. 11. - 7. 11. – SEALIÁŠ - Posilòuje a povzbudzuje poníženıch, utláčanıch a zdeptanıch. Jeho plodivá energia povzbudzuje všetkıch v jeho okolí. Vylepšuje každú situáciu. Svojim chránencom dodáva vytrvalosť, aby vždy dosiahli svoj cieľ. Radi sa učia a majú prostriedky aj talent, aby sa učili ľahko.
8. 11. - 12. 11. – ARIEL - Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to tak duchovné ako i hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.
13. 11. - 17. 11. – ASALIÁŠ - Stará sa o to, aby pravda vždy vyšla najavo. Inšpiruje k veľkım myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Majú vıbornú pamäť, postreh a všetko robia dôkladne. Vždy sú si istí úspechom.
18. 11. - 22. 11. – MICHAEL - Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrı vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Sú veľmi atraktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy. Oplıvajú zmyslom pre humor a šarmom.
23. 11. – 27. 11. – VEHUEL – Svojich chránencov ochraòuje pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeò života, ktorá im príde do cesty. Dokážu sa tešiť aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce.
28. 11. – 2. 12. – DANIEL – Jeho chránenci majú dobrı a presnı úsudok. V prípade, že sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Sú obdarení jasnou mysľou a prirodzenou vırečnosťou. Sú veľmi úspešní hlavne v právnej oblasti. Vynikajú tiež v obchodovaní.
3. 12. – 7. 12. – HAHAZIÁŠ – Vracia telesné a duševné zdravie. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Majú vlastnı spôsob myslenia a svojské špeciálne postupy. často stoja za veľkımi objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.
8. 12. – 12. 12. – IMAMIÁŠ – Svojim chránencom pomáha oslobodiť sa od všetkého, čo ich zdržiava alebo vracia späť, takže sa zbavujú negatívnych pocitov, ktoré sú ich hlavnımi nepriateľmi. Vyznačujú sa statočnosťou, činorodosťou a vıkonnosťou.
13. 12. – 16. 12. – NANAEL – Sú vysoko vzdelaní a vyznajú sa vo vysokej vede. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa niekedy zdajú ľahostajní a zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ.
17. 12. – 21. 12. – NITAEL – Poskytuje dlhı a pokojnı život... Svojich chránencov ochraòuje pred nehodami a pádmi. Sú to ľudia dôveryhodní, známi a uznávaní. Vďaka láskavosti a záujmu o inıch žijú v blahobyte. Sú zvodní a príťažliví.
22. 12. – 26. 12. – MEBAHIÁŠ – Prináša útechu a pomáha pri počatí každého druhu, vrátanie rodenia detí. Jeho chránenci majú ohromnú morálku a poväčšine aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzenı rešpekt, sú opatrní a rozvážni. Patria do skupiny ľudí, ktorıch mená sa stávajú legendami.
27. 12. – 31. 12. – POIEL – Vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Sú to ľudia skromní a mierni. Vďaka ich šťastnej povahe sú veľmi obľúbení, šarmantní a presvedčiví. Za svoj úspech vďačia vılučne svojmu talentu.


Viac tu: http://aeonalili.webnode.cz/anjeli-strazni-podla-datumu-narodenia/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.